NIFONLINE - S'incrire en ligne - Cliquez ici
<bgsound src="SITE-MG.swf" loop=1> ny Hetra eto Madagasikara
Fara-fahatarany ny 02 Martsa 2015: Hetra alaina amin'ny tany, Hetra alaina amin'ny trano miorina, Fara-fahatarany ny 16 Martsa 2015: IRSA, DA, TVA, fakāna manokana amin’ny zava-pisotro sy ny paraky-sigara voahodina, Haba amin'ny vokatra misy alikaola. Mialoha ny 31 Martsa 2015 : Hetra tambatra.
Zoma, 06 Marsa 2015
Mba ho famatsiana ireo fandraharaham-panjakana sy ireo drafitrasa fampandrosoana amin’ny ampahany, ny fiaraha-misalahin’ny rehetra...vakio ny tohiny

Novaina farany tamin'ny:03.03.15

Isan'ny fitsidihana :
Olon-tsotra
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'olon-tsotra.
Hetran'olon-tsotra.
Droit de timbre
Matihanina
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny orinasa.
Vakio ny tohiny
CFRA
Mpiasa
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny mpiasa.
IRSA
Fikajina IRSA
Mpiasan'ny DGI
Mpianatra
image1
Ivotoeram-pifampizarana amin'ny mpianatra.

  Fidirana @ ivotoerana
ONG
image1
Ivotoeram-pifanakalozana amin'ny ONG.
 

Lisitry ny ONG