Lalàna faha 2017-024 tamin'ny 19 Desambra 2017

Mitondra ny lalàna mifehy ny fitantam- bolam-panjakana ho amin'ny taona 2018. Tohiny

Ireo Lalàna sy fifampifehezana ara-ketra rehetra dia hita ao amin'ny portal.impots.mg/textes

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana laharana 02/MFB/SG/DGI/DITEC tamin' ny 13 Aprily 2018

Vaovao farany nampidirina

Filazana ho fanaparitahana vaovao ho an'ny mpandoa hetra

Vaovao farany nampidirina

Fanapahana 02MFB/SG/DGI tamin'ny 30 Martsa 2018

Vaovao farany nampidirina

Akon'ny Hetra laharana 49, Martsa 2018

Vaovao farany nampidirina

LALANA MIFEHY NY HETRA 2018
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

216615
Niova farany
20 aprily 2018