Fitantanana mahomby, mangarahara, manakaiky hatrany mpandoa hetra.

Torolalana amin'ny famerenana TVA

Ny sehatra iharan'ny famerenana TVA, ny fomba fampiharana izany, ny fepetra mamaritra ireo afaka manao ny famerenana, ao ihany koa ireo atontan-taratasy ilaina amin' ízany. Ny antony mety isian'ny fandavana na tohana amin'ny famerenana, ary ny torohevitra raha toa ka misy fitarainana. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Instruction n°756 MFB/SG/DGI ny 01 Septambra 2016 ho fampiharana ny torolalana mahakasika ny famerenana TVA

Vaovao farany nampidirina

Torolalana amin'ny famerenana TVA

Vaovao farany nampidirina

Hitsivolana lah: 2322/2016 tamin'ny 29 janoary 2016

Zava-mitranga

LFR 2016

Vaovao farany nampidirina

Tokony ho voadio mialoha ny 31 jolay 2016 ireo NIF
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

61316
Niova farany
08 septambra 2016