NIFONLINE - S'incrire en ligne - Cliquez ici
<bgsound src="SITE-MG.swf" loop=1> ny Hetra eto Madagasikara
Fara-fahatarany ny 15 Oktobra 2014: IRSA, DA, TVA, Haba aloa mialoha amin'ny hetra azo amin'ny vola miditra,fametrahana ny fanambārana amin'ny IFT, sy ny IFPB, ampahan-ketra aloa mialoha momba ny fifanaraham-piantohana, Haba manokana amin’ny zava-pisotro sy ny paraky-sigara voahodina, Haba amin'ny vokatra misy alikaola.
Nouvelle
Talata, 21 Oktobra 2014

Mba ho famatsiana ireo fandraharaham-panjakana sy ireo drafitrasa fampandrosoana amin’ny ampahany, ny fiaraha-misalahin’ny rehetra...vakio ny tohiny

Novaina farany tamin'ny:16.10.14

Isan'ny fitsidihana : 1538768

Olon-tsotra
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'olon-tsotra.
Hetran'olon-tsotra.
Droit de timbre
Matihanina
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny orinasa.
Vakio ny tohiny
CFRA
Mpiasa
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny mpiasa.
IRSA
Fikajina IRSA
Mpiasan'ny DGI
Mpianatra
image1
Ivotoeram-pifampizarana amin'ny mpianatra.

  Fidirana @ ivotoerana
ONG
image1
Ivotoeram-pifanakalozana amin'ny ONG.
 

Lisitry ny ONG