Fitantanana mahomby, mangarahara, manakaiky hatrany mpandoa hetra.

Torolalana amin'ny famerenana TVA

Ny sehatra iharan'ny famerenana TVA, ny fomba fampiharana izany, ny fepetra mamaritra ireo afaka manao ny famerenana, ao ihany koa ireo atontan-taratasy ilaina amin' ízany. Ny antony mety isian'ny fandavana na tohana amin'ny famerenana, ary ny torohevitra raha toa ka misy fitarainana. Tohiny

Fifandraisana

Vaovao farany

Vaovao farany nampidirina

Torolalana amin'ny fampiharana ny CGI manaraka ny LFI 2016

Vaovao farany nampidirina

Fomba fitakiana Hetra tsy voaloa.

Vaovao farany nampidirina

LFR 2016

Vaovao farany nampidirina

Fanazavana tomba ny Hetra anatiny misatra amin'ny lalana mifehy ny fitantanm-bolam-panjakana 2017.

Vaovao farany nampidirina

Instruction n°756 MFB/SG/DGI ny 01 Septambra 2016 ho fampiharana ny torolalana mahakasika ny famerenana TVA
» Ny vaovao farany rehetra
Fetra ny filazana ara - ketra na ny fandoavan-ketra

Ny hetra aloanao


Foibem-pitantanana regionaly ny hetra

Fitsidihana ankapobeny

71850
Niova farany
29 novambra 2016