NIFONLINE - S'incrire en ligne - Cliquez ici
<bgsound src="SITE-MG.swf" loop=1> ny Hetra eto Madagasikara
Fara-fahatarany ny 02 May 2014: Fampahalālana ny entana lafo sy ireo vokatra novidiana teto an-toerana, Fara-fahatarany ny 15 May 2014: IRSA, DA, TVA, IR ho an'ny taon-ketra nifarana ny 31 Desambra, Fanefāna tanteraka ny hetra amin'ny fifanaraham-piantohana, IRCM, IDH ho an'ny taon-ketra nikatona ny 31 Desambra, Haba manokana amin’ny zava-pisotro sy ny paraky-sigara voahodina, Haba amin'ny vokatra misy alikaola.
Nouvelle
Alarobia, 23 Aprily 2014

Mba ho famatsiana ireo fandraharaham-panjakana sy ireo drafitrasa fampandrosoana amin’ny ampahany, ny fiaraha-misalahin’ny rehetra...vakio ny tohiny

Novaina farany tamin'ny:18.04.14

Isan'ny fitsidihana : 1365142

Olon-tsotra
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'olon-tsotra.
Hetran'olon-tsotra.
Droit de timbre
Matihanina
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny orinasa.
Vakio ny tohiny
CFRA
Mpiasa
image1
Hamantatra sy hahalala ny hetran'ny mpiasa.
IRSA
Fikajina IRSA
Mpiasan'ny DGI
Mpianatra
image1
Ivotoeram-pifampizarana amin'ny mpianatra.

  Fidirana @ ivotoerana
ONG
image1
Ivotoeram-pifanakalozana amin'ny ONG.
 

Lisitry ny ONG