Fehezan-dalàna mifehy ireo fomba ara-ketra 2023

Manomboka amin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fanambarana sy fandoavana ny hetra, amin'ny alalan'ny adidy momba ny karazana hetra tsirairay, ny CDF dia manome ny vaovao ilaina. JEREO

Fehezan-dalàna momba ny Hetra 2023

Mandrakotra ny fitsipiky ny hetra, amin'ny famaritana ny hetsika azo aloa sy ny fototry ny hetra, ity fehezan-dalàna momba ny hetra ity dia manampy amin'ny fitadiavana ny rafitra mety. Bebe kokoa

Fehezandalàna momba ny hetra ankapobe araka ny lalàna fanitsiana ny vola 2022

Andininy 01.01.03.- Tsy manefa hetra amin'ny fidiram-bola ireto manaraka ireto:
1° Ny zanabola aloan’ny Caisse d’Epargne de Madagascar;
2° zanabola aloan’ny Tahirimbolam-panjakana amin’ny fampindramam-bola nasionaly;
3° zanabola aloa amin’ny taratasy fanamarinana vola;
….
6° Ny vola miditra amin’ny fikambanana na fikambanana tsy mitady tombombarotra izay ny hany tanjona dia ny hampiroborobo
Orinasa madinika sy salantsalany (PME)

Andininy 01.02.01.- Hetra tokana, antsoina hoe “Hetra tambatra”, solontena sy fanafahana ny
Ny hetra amin’ny fidiram-bola sy ny hetra amin’ny vola miditra, voaangona ho tombontsoan’ny manam-pahefana eo an-toerana
itsinjaram-pahefana, ny Tahirim-pirenena ho an’ny fampidirana ny sehatra tsy ara-dalàna, ary ny Antenimieran’ny varotra sy ny varotra.
ny indostria... Tohiny

Fehezan-dalàna ankapobeny araka ny LFI 2022

III- Raha, ho an'ny mpandoa hetra, ny habetsaky ny vola miditra amin'ny asa na loharanon-tombom-barotra fantatry ny Fitantanana dia latsaky ny vola voafaritry ny singa ivelany amin'ny fomba fiainany voatanisa etsy ambany, ny mpandinika hetra dia afaka mametraka ny hetrany. avy amin'ireo singa voalaza ireo ary araka ny ambaratonga manaraka:

CGI manaraka ny LFR 2021

Hetra amin'ny tsenam-bolam-panjakana (IMP)
Art. 01.01.44.- Apetraka ny hetra amin’ny famatsiam-bolam-panjakana, alaina ho tombontsoan’ny tetibola ankapoben’ny Fanjakana. misolo tena sy manafaka amin'ny hetra amin'ny fidiram-bola sy ny hetra synthetic. Ny fepetra momba ny fandoavana vonjimaika, ny fanangonam-bola kely indrindra, ny fampihenana ny fiampangana, ny fampihenana ny hetra, mifandraika amin’ireo hetra ireo dia tsy azo ampiharina amin’ny famaritana ny hetra amin’ny fifanarahana ara-panjakana.