Herinandron’ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny

Niarahan’ny DGI sy ny kaominina, ny 09 hatramin’ny 13 martsa.

Amin’ny zoma 13 martsa ho avy izao no andro natokana ho fanaovana sonia ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny na « fiscalité locale » eo amin’ny Kaominina sy ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra.

Ho fanomanana izany dia nisy ny atrikasa ny alatsinainy 09 sy talata 10 martsa, izay niarahan’ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, tamin’ny alalan’ny Foibem-paritry ny Hetra Analamanga, Sampandraharaha misahana ny fandrindrana ny rafi-ketra anatiny na ny « Service de la Coordination de la fiscalité locale », ny Lehiben’ny Distrika ary ny Ben’ny tanàna amina kaominina ambanivohitra miisa enina eto amin’ny faritra Analamanga.

Ny alatsinainy faha-09 martsa dia tonga nanokatra ny atrik’asa ny Tale jeneralin’ny Hetra, Andriamatoa GERMAIN, sy ny Talen’ny « Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation » (ProDéCID), Andriamatoa Florian Garcia, itsy farany izay vatsian’ny vondrona alemana GIZ vola.

Telo taona moa ny faharetan’ny fifanarahana ary efa tapitra tamin’ny septambra 2019 ny fifanarahana voalohany izay nosoniavin’ireo ben’ny tanana teo aloha ; Koa ilaina ny fanavaozana sy ny fanamafisana izany amin’ny Kaominina, satria vaindohan-draharahan’ny DGI ny fampiakarana tahan’ny fampidiran-ketra sy ny ady amin’ny sehatra tsy manara-dalàna na ny « secteur informel ».

Marihana fa nanao ezaka lehibe ny DGI izay hita taratra voalohany, tamin’ny fananganana, isaky ny faritra, sampan-draharaha misahana ny loharanon-karena anatiny na ny « Service des Ressources Locales », izay natao hifandray mivantana amintsika kaominina ; faharoa, tamin’ny fanontana boky toro-lalana momba ny fitantanana ny loharanon-ketran’ ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na « Guide de la gestion des ressources fiscales des collectivités territoriales décentralisées » ; ary fanampin’izany ny fifampizarana traikefa izay mbola hatao mahakasika ny famorian-ketra manaraka ny teknôlôjia na ny « digitalisation du recouvrement des impôts ».

Arak’izany dia mpiombon’antoka sy mpiara-miasa ny vahoaka mpandoa hetra, ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny DGI amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.