Didy hitsivolana

Ordonnance n°2010-006 du 06 Septembre 2010

portant Loi des Finances Rectificatives pour 2010

Lecture

Note n°02 DELF du 07 Juilllet 2009

pour application du droit d'accises sur les briquets et allumeurs importés suivant l'Ordonnance n°2009-006 du 10 juin 2009 portant modification de certaines dispositions de la Loi n°2008-026 du 18 Décembre 2008

Lecture

Ordonnance n°2009-005 du 16 Avril 2009

Portant modification de certaines dispositions de la Loi n°2008-026 du 18 Décembre 2008 portant loi de finances pour 2009

Lecture

Didy hitsivolana

Hitsivolana laharana faha 2009-014 tamin'ny 31 Desambra 2009

mitondra ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2010

Vakio ny tohiny

Lalàna

Lalana faha° 2016 - 32 tamin'ny 28 Desambra 2016

Lalana ny fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2017 mitondra ny ambangovangon'ny tohiny fampandrosoana maharitra izay apetraka ho isan'ny tanjona. 

Lalana laharana 2015-50 tamin'ny 29 Desambra 2015 mitondra ny lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2016

Santionany amin'ny fanovana misy eo amin'ny hetram-panjakana ny momba ny hetra alaina amin'ny vola miditra:

...Ny mpikambana ao amin’ny foibem-pitantanana nahazo fankatoavana izay manana vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 dia mahazo fampidinana 50 isan-jaton’ny fototra amerana ny hetra, tsy mihoatra ny Ar 8 000 000, raha mahafeno ny fepetra voalazan’ny fitsipi-dalàna....

ao ihany koa ireo andininy nasiam-panovana mikasika ny

* Hetra Tambatra (IS),

* Hetra tsy mivantana (D.A),

* Ny Haba amin'ny tataom-bidy (TVA),

* Ny famerenanan trosan-kaba sns... [Tohiny]

LFR 2016

Lalana N: 2016-007 tamin'ny 12 Jolay 2016 mitondra ny allana ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panovana 2016 .

Nandritra ny enimbolana voalohany ny taona 2016, hita ho nisy hery  nihatra teo amin'ny lafiny ekonomika sy ny vola; mivaingana amin'izany ny fiverenan'ny asa tsikelikely ka mitondra fandrosoana ara-ekonomika na dia mbola maivana aza. Nohatsaraina hatrany ny fitantanana ara-ekonomika nationaly, arak'izany dia miavaka ireo fantantarehana fanatsarana natao. Na izany aza dia tsy maintsy nasiam-panovana ny eo amin'ny andaniam-bola izay mitarika fanovana goavana eo amin'ny firafitry ny governemanta, sy ny eo amin'ny lafiny tsy fahampian'ny ho entin-manana.

Lalàna laharana : 2014 – 030 tamin’ny 19 desambra 2014 mamaritra ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2015

Mifantoka amin’ny hoe « Madagasikara : Firenena mandroso sady mamokatra » voafaritra ao anatin’ny politika faoben’ny fanjakana (PGE). Ity tanjona ity dia tohanan’ny tetik’asa nationaly hoa n’ny fampandrosoana (PND), izay eo an-dalam-pamaranana sy mahafoaka ny tanjona stratejikan’ny PGE. Arak’ izany dia nisy ireo fepetra no noraisina tamin’ny taona 2014 mba ho fanatsarana ny lafiny ara-toekarana ny mponina ary mbola ho atevenina izany mandritra ny taona 2015.

Vakio ny tohiny

Lalàna laharana faha 039/2015 mitondra ny fanovana eo amin'ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2015.

Nasiam-panovana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana izay efa mitondra tsikelikely fandrindrana eo amin'ny fampitrakana indray an'i Madagasikara. Ankoatr'ireo fanampian'ny mpamatsy vola ny tanjona eo amin'ny fampiharana ny fitantanam-bola dia ny fahavononana amin'ny fanarenana ara-ekonomika. [Tohiny]

 

Lalàna

Lalàna laharana : 2014-011 tamin’ny 14 aogositra 2014 mirakitra ny fanovana amin’ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2014

Tao aorian’ny crizy politika naharitra, miaina fanovana i Madagasikara ankehitriny. Nisy ny fiifidiana filoha sy parlemanta ny taona 2013, tao ny fanendrena Praiminisitra, teo koa ny govenemanta vaovao napetraka ny aprily 2014. Manampy izany ny politika faobe ny fanjakana (PGE), izany mamaritra ireo fiovana lehibe ara-politika sy ny fitantanana ny governemanta, izany dia novelabelarina teo anatrehan’ny Antenimieram-pirenena. Ny PGE, izay mifantoka amin’ny hoe «Madagasikara : Firenena mandroso sady mamokatra» ...

Vakio ny tohiny

Lalàna laharana : 2013 - 012 tamin’ny 06 Desambra 2013 mirakitra ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2014

Ny fahatomombanan’ny fifidianana isan-tsokajiny dia manamarika  ny fahataperan’ny fitondrana tetezamita sy ny fiverenana amin’ny fanjakana manaraka ny drafi-pitantanana.  Izany dia anisan’ny fanatsaran ny toe-java-misy sy hanamafisana ireo rehetra ilaina amin’ny fampivoarana ara-ekonomika. Na izany aza , dia ilaina ny fiverenana amin’ny fangatahana famantsiam-bola avy any ivelany , indrindra ireo fanampiana mifanaraka amin’ny fandaniam-bolam-panjakana izay mitoetra ho ankamantatra... 

Vakio ny tohiny

Loi des Finances 2008

Mesures nouvelles DGI madagascar. Lire

Fivoriambe ny Hetra

Fivoriambe ny hetra 2019

Atontan'isa sy tatitry ny  asa taona 2018. Ny ambangovangony

Didim-panjakana

Décret n° 2009-291 du 30

Une cellule opérationnelle est créée à l’effet de déterminer les sociétés ayant bénéficié des exonérations illégales et avantages indus et à l’effet de fixer la stratégie pour le recouvrement des créances suivant Décret n° 2009-291 du 30. Lire

DECRET n° 2006-207 du 21 mars 2006

Portant création du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité. Lire

Décret N° 2007- 276 abrogeant le décret n°- 2006-844 du novembre 2006

L'affichage des prix l'etablissement des contrats de baux et des facturations. Lire

Didim-panjakana

DECRET N°2008-451 du 5 mai 2008

Portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger en matière d'exportation du riz. Lire

Hitsivolana

Hitsivolana 2322/2016 tamin'ny 29 janoary 2016

Ny Famerenana tombony amin'ny TVA dia nanokafana kaonty manokana any amin'ny Banky Foibe. Ny andinindiny amin 'ny  fanatanterahana izany

Arrêté N°12.766/2015-MFB/MFPTL du 25 Mars 2015

Portant liste additive des autorisés à concourir pour les 200 postes d'Agents Stagiaires des Impôts. Lire

Suivant l'arrêté N°11.700/2015/MFB/MFPTLS du 04 Mars 2015

La liste des candidats autorisés à participer au concours pour le recrutement de DEUX CENTS (200) Agents Stagiaires des Impôts (direct et professionnel). Lire

Laharana 11.701/2015/MFB/MFPTLS tamin'ny 04 Martsa 2015

Mamaritra ny lisitr'ireo afaka miatrika ny fifaninanana andraisana mpanaramaso ny hetra taona 2015.Vakio ny tohiny

Hitsivolana

Laharana 12.765/2015-MFB/MFPTLS du 25 Martsa 2015

Mitondra ny lisitra fanampiny mirakitra ireo afaka miatrika ny fifianinana ho mpanaramaso ny hetra mpianadraharaha. . Vakio ny tohiny

Laharana faha 29651/2014 tamin'ny 30 Septambra 2014

Izay mamaritra ireo fandraharahana ara-ketra isan-tsokajiny eto amin'ny foibem-pitantànana ankapobe ny Hetra. . Vakio ny tohiny

Arrêté n°5820/09 du 06/08/09 modifiant certaines dispositions de l'arrêté n°4 789/09 du 20/07/09

Sur le concours de l'ENAM pour recrutement des élèves inspecteurs des impôts. Lire

Arrêté n°2447/2009 du 04/03/09

Portant nomination de 50 Agents statgiaires des impôts. Lire

Arrêté n°2266/2009

Fixant les modalités d'application de l'article relatif au remboursement de crédit de TVA. Lire

Didim-pitondrana

Fanapahana faha: 02 MFB/SG/DGI tamin'ny 30 martsa 2018

Mamafa sy manolo ny fanapahana laharana 12MFB/SG/DGI tamin'ny 10 Febroary 2017, mikasika hetra farany ambany aminy Hetra Tambatra.  Ny ambangovangony

Didim-pitondrana laharana : 01 MFB/SG/DGI/DLFC tamin'ny 10 Febroary 2017

Manafoana sy manolo ny fanapahana laharana faha 01 MFB/SG/DGI/DLFC tamin'ny 26 janoary 2016, mitondra ny fampiharana ireo ambangovagon'ny art:20.03.03 , 20.06.30; 20.06.31 ao amin'ny CGI momba ny fametrahana ny "caisses enregistreuses" eo anivon' ireo mpandoa hetra sasantsasany.

Décision N° 25 MFB/SG/DGI/DRI.Analamanga/IS

Ny fe-potoana farany fametrahana ny filazan-ketra sy ny fandoavana ny Hetra Tambatra, ho an'ny faritra Analamanga dia ahemotra ny 31 Mey 2017.

Décision N° 01 MFB/SG/DGI/DLFC du 26 Janvier 2016

Portant application des dispositions des articles 20.03.03, 20.06.30 et 20.06.31 du CGI relatives à l'installation obligatoire de caisse enregistreuse auprès de certains contribuables.

 [ details] .

Décision N°11 MFB/SG/DGI du 18 Décembre 2014

Portant application du régime mère_filiale art;01.01.03 - 13 et 01.01.11 II du Code Général des Impôts .Lire

Décision N°10 MFB/SG/DGI du 18 Décembre 2014

Portant régime d'imposition à l'impôts sur les revenus intermittent des personnes non immatriculées (art. 01.01.05-III, 01.01.10 et 01.01.14-II paragraphe 4-b du CGI). Lire

Décision N°06 MFB/DG/DGI/DELF du 09 Septembre 2014

Relative à l'évaluation administrative des biens immeubles notamment en ses articles 02.01.05,  02.02.20, 02.02.29, 02.02.39 , 02.03.25 II, 20.01.54 du CGI. Lire

Didim-pitondrana

Décision N°03 MFB/SG/DGI du 20 mai 2015

Portant application de I'article 01.01.14-I- 9è'n'alinéa du Code général des impôts selon la loi de finances 2015, relatif à l'exonération d'Impôt sur les Revenus et du minimum de perception pour les entreprises nouvellement créées' . Lire

Akon'ny hetra

Akon'ny Hetra N:54, Fév. 2019

 • Tombontsoa ho an'ny mpandoa hetra ny tsy fampisàna taratasy sy ny fanavaozana ara-teknolojika entin'ny sampandraharaha ny hetra amin'ny alalan'ny HetraOnline sy HetraPhone.
 • Fihaonana isan-taona amin'ny mpandoa hetra, dia ny fampahafantarana ireo fanovàna entin'ny LFI 2019.

 

Akon'ny hetra n:55 Aprily 2019

 • EMT: Tetik'asa fanatsarana ny fampidiran- ketra eto Afrika.
 • Ny fitohizan'ny asa ho an'ireo Tale vaovao.

 

Akon'ny hetra Laharana: 56, May 2019

Ireo fifamidram- pahefana natao teto anivon'ny foibem- pitantanana ankapobe ny Hetra. Ny ambangovangony

Akon'ny Hetra n: 57, Jona 2019

 • Nandritry ny fihaonana no nanamafisany ny fepetra entina hanatsarana ny fifandraisana amin’ny mpandoa hetra, ny fanatsarana ny fampidiran-ketra ary ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara.
 • Ny fampidiran- ketra anatiny isakefa-bolana 2019: Raha mihoatra amin’ny taona 2018, azo lazaina ho nisy fitomboana eo amin’ny 21,39% ny tahan’ny hetra amin’ny vola maty.
 • Mandray anjara hatrany amin’ny foara iraisam- pirenena eto Madagasikara ny DGI: tsapa tamin’izany fa manatona hartan ny mpandoa letra ary vonona izy ireo andray anjara amin’’ny tandrify azy izy ireo. Tohiny

Akon'ny hetra n:58, Juillet 2019

SAFI: Ho amin'ny fitantanana ny Hetra sy fanatsarana ny fandraisana ireo mpandoa hetra.

AIRS: Hetra alla mialoha amin'ny IR na IS ho an'ireo orinasa mpanafatra entana,

MARKET PLACE: Fiaonambe ny ADDIS Tax intivative, Fandraisana anjara sy fahazoana ny loka voalohany tamin'ny tranoeva mendrika indrindra. Tohiny

AKON'NY HETRA N: 59, Nov. 2019

 • TADAT: Mampiasa ny fitaovana napetraky ny TADAT ny DGI Madagascar,
 • LA GOUVERNANCE DE L’ADMINISTRATION DES RECETTES : Akon'ny fandalovan'ny DGI sy ny DGD tao Cape Town,
 • E-HETRA PAYMENT: fitaovana vaovao natao hanefana ny hetra ara-tambazotra.
 • MIARA-MISOMA 2019: Fandraisana ireo fankasitrahana. Tohiny

Akon'ny hetra 60, Desambra 2019.

+ CREDAF 2019 - ANTANANARIVO: Ny tamba-jotra tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso hetra dia mamorona / Mampitombo ny tontolon'ny hetra.

+ VOLANA E-HETRA: Saika Ar 100 miliara voaangona ao anatin'ny iray volana sy tapany

+ ZOMBONY GLOBAL - faha-10 taona

Madagasikara dia nisolon’ny MEF sy ny DGI tena . Hisintona

Akon'ny hetra 48, Desambra 2017

--> Fanehoana ireo fandraisana anjara tamin'ny hetsika isan- tsokajiny ho fampahafantarana ny lalàna mikasika ny fandoavan-ketra,

--> Ireo fepetra ara- ketra nasiam- panovana hita ao amin'ny lalàna ny fitantanam- bolam-panjakana 2018.

--> Ny ambangovango ny fankalazana ny faha roapolo taona ny DGI. Tohiny

Akon'ny Hetra 49, Martsa 2018

= Fikaonan- doha Nasionaly ny Hetra,

= Sehatra fifanarahana amin'ny fampandrosoana asa,

= Fivoaran'ny fampidiran'ketra sy ny tahan'ny hetra voahangona.

Akon'ny hetra 50, Mai 2018

- Fanoavan-tsonia ny fifanaraham-piarahamiasa eo amin'ny ORTM sy ny DGI,

- Tolon-tanana ho an'ny zokiolona ao amin'ny "Foyer de vie Andrainarivo",

- Hetra anatiny voahangona, telovolana voalohany >>>

Naoty

Note N° 02-2017/MFB/SG/DGI/DITEC du 28 Mars2017

Toy izao manaraka izao ny fe-potoana farany fanaovana fanambaràna momba ny hetra.

Ny 31 Marsa 2017 ho an'ny Hetra Tambatra (IS), ary ny 15 Mey 2017 ho an'ny Hetran'ny vola miditra (IR).

Décision N° 25 MFB/SG/DGI/DRI.Analamanga/IS

Ny fe-potoana farany fametrahana ny filazan-ketra sy ny fandoavana ny Hetra Tambatra, ho an'ny faritra Analamanga dia ahemotra ny 31 Mey 2017.

Naoty 447/ DGI tamin'ny 20 jona 2017

Filazalazana momba ny droit de communication. { Ny ambangovangony}

Naoty 101-2016-MFB/SG/DGI tamin'ny 17 Febroary 2016

Noho ny fahafenoana be loatra eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny fandefasana ny filazalazana momba ireo tovàna TVA dia ahemotra ho isaky ny faha 20 ny volana ny fetra fandefasana ireo.  

Note aux autorités n°128-2014/MFB/SG/DGI/DELF/SL

Sur la perception des impôts sur les armes à feu. Lire

Note N°08/2014-MFB/DGI/DELF/SE

Portant la mise à la disposition d'un logement, servant d'habitation et de bureau pour les agents de surveillance auprès des unités de fabriques exercées. Lire

Note N°09/2014-MFB/DGI/DLFC

Traitement fiscal de l'achat d'un droit au bail emphytéotique par une Entreprise Franche. Lire

Note N°08/2014-MFB/DGI/DLFC du 18 Août 2014

Imposition du compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle. Lire

Naoty

Note n° 274-2013/MFB/SG

En annulant la note N° 163-2013 les échéances de paiement d'impôts pour les transporteurs en matière d'IR et d'IS sont reportées par la note n° 274-2013. Lire

Fanapahana

Fanapahana 02MFB/SG/DGI/DITEC

La présente instruction précise les modalités de remplissage du tableau de bord, version réctifiée. La suite

Canevas du tableau de bord 2018. Telecharger

Canevas du tableau de bord et indicateur de performance. Télécharger

Instruction n°756 MFB/SG/DGI ny 01 Septambra 2016 ho fampiharana ny torolalana mahakasika ny famerenana TVA

Ny fampiharana io torolalana io , izay tsy mahasolo velively ny CGI, dia manamarika ny finiavan'ny foibem-pitanana ny hetra amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny fanatsarana ny tolotra.

Ireo fangatahana rehetra manomboka ny volana  septambra 2016,dia tsy maintsy iharan'ireo fepetra voalazan'ity torolalana ity. Ny ambangovangony

Instruction n°805-MFB/SG/DGI

Taxation et redressement d'office TVA, D.A et IRSA. Lire

Instruction N°768 -MFB/SG/DGI du 07 Août 2008

Portant modalité de détermination de l'intérêt de retard portant relative à l'Instruction N°367 -MFB/SG/DGI du 16 avril 2008. Lire

Instruction N°810 MFB-SG-DGI du 06 Décembre 2007

Sur le contrôle sur pièces des entreprises. Lire

Instruction N°459 MFB/SG/DGI du 05 Mai 2008

Portant application des dispositions légales en matière d'amendes et de pénalités fiscales. Lire

Fanapahana

Instruction n°01 MFB/SG/DGI/DELF/SE du 03 Avril 2014

Relative à l'enregistrement des actes de location concernant les locaux des Institutions spécialisées des Nations Unies. Lire

L'instruction N° 217 MFB/SG/DGI du 02 Mai 2013 remplace les dispositions de l'Instruction N°367 MFB/SG/DGI du 16 Avril 2008

Désormais la régularisation spontanée de situation fiscale se fasse avant contrôle. Lire

Instruction n°1182 -MFB/SG/DGI/DCFC

Application des dispositions de l'article 20.03.01 et suivants de CGI sur la taxation d'office. Lire

Filazàna

Filazana fanamarinana adiresy amin'ny NIfonline

Filazana trano sy tany

Manaraka ny artikla 10.01.08 sy 10.02.11 ao amin'ny fifehezana ankapobe ny hetra, ny tompon-tany sy ny tompon-trano dia tokony hametraka filazana amin'ny alalan'ny taratasy fameno alaina any amin'ny kaominina mialoha ny 15 Oktobra 2018. Ambangovangony

Fametrapetrahana ny fampiasana ireo

Ho fanarahana akaiky ny filazalazana ara-ketra no nametrahana ifotony ity fitaovana ity, hisy fanofana atao ho an'ireo voakasik'izany ... [ Tohiny ]

Filazàna

Filazàna: Noho ny fahasarotan'ny fanaovana ny filazanketra andavitra "télé déclaration" tato ho ato, dia nahemotra hatramin'ny Alahady 18 Desambra 2016 ny fanaovana izany. Vakio

 

Avis important aux contribuables assujettis à la TVA et IRSA

Report des échéances de la télé déclaration TVA et IRSA et de l'annexe électronique à la TVA. Lire

La délivrance de l'acte par l'administration fiscale

... ​Aucune somme relative à la délivrance d'actes ne sera exigée des contribuables ou des usagers à part ladite rémunération citée précedemment. 26 Apût 2014. Lire

Avis au public N°261/MFB/SG/DGD du 28 Août 2015

Sur la facilitation du paiement des impôts lors des opérations en douane. à partir du 01 septembre 2015. Lire

Suivant les dispositions des articles 01.01.05 et 01.01.14 II du Code Général des Impôts.

Depuis le 01 janvier 2013, un impôt sur le revenu intemittent d'un tax de 5% sur la valeur CAF des biens importés par des personnes non immatriculées (sans NIF) a été institué . Lire

Avis sur l'achèvement de l'opération, concernant le renouvellement de licence de vente de boissons alcooliques.

L'opération de renouvellement des décisions de licence de vente de boisson alcooliques engagé en 2010, s'achève en ce Juin 2013. Lire

Determination en ligne des valeurs imposables lors des transactions immobilières et ventes de vehicules d'occasions.

Une application en ligne est disponible sur le site de la DGI, permettant de déterminer à l'avance les valeurs imposables lors des ventes de terrains, maison et vehicule d'occasion. Lire

Filazana fifaninana

Fanambarana

Fanambarana: 12 Mai 2017, momba ny Fanafarana entana misy alikaola, na alikaola, na sigara, na Paraky.

Mila fahazoan-dalana avy amin'ny Foibem-pitantanana ankapobe ny hetra ny fanfarana alikaola, na zavatra misy alikaola, na sigara, na paraky. Tohiny

Fanambarana

Fanambarana

08 Décembre 2014

Communiqué: demande à tous les assujettis de TVA de fournir une version éléctronique des annexes de leur déclaration. art.06.01.26 du CGI

Lecture

5 Novembre 2014

Communiqué: l'IRSA sur les indemnités ayant un caractère de complément ou de supplément de salaire.

Lecture

7 Octobre 2014

Communiqué: suspension de la perception minimum d'IRSA Ar2000 et exonération des indemnités à caractère de complément ou supplément de salaire.

Lecture

18 Juin 2014

Communiqué : quelques précisions sur la carte fiscale.

Lecture

Juin 2014

Communiqué de presse concernant les modalités de traitement des notifications sur les ventes sans factures.

Lecture

02 Juillet 2008

Communiqué - Obligation sur le paiement d'impots,droits et taxes par virement bancaire

Lecture

02 Février 2007

Communiqué sur l'Impôt Synthétique

Lecture

Fehezan-dalana ny hetra/ Fehezan-dalana ny fomba ny hetra

CGI manaraka ny LFR 2021

Fehezan-dalàna ankapobeny araka ny LFI 2022

Fehezandalàna momba ny hetra ankapobe araka ny lalàna fanitsiana ny vola 2022

CGI araka LFR 2020

Kaody ankapobeny momba ny hetra 2021

Famehezana ankapobe ny Hetra 2019

Hisintona

CGI 2018

Hisintona

Lalana ankapobe mifehy ny Hetra manaraka ny Lalana mifehy ny fitantanam-bola taona 2017

Hisintona

CGI manaraka ny LFR 2017

Hisintona

CGI 2016

Hisintona

Torolalana

Manuel d'utilisation pour l'envoie des annexes IRSA en ligne

L’outil de déclaration de l’annexe à la déclaration d’IRSA a été développé dans le but d’alléger les procédures fiscales et de permettre aux contribuables d’avoir une autre plateforme pour faire leurs déclarations. Mais aussi, il s’inscrit dans la continuité de la mise en place du Hetraonline.

Torolalana amin'ny fomba fiasa 2017

Ny fanarahana ity torolalana amin’ny fomba fiasa ity dia natao hitondra fampitoviana eo amin’ny fantanterahana ireo asa eo anivon’ny Ivon-ketra manerana ny nosy ; mikasika ireo filazalazana tsy maintsy atao, ny fomba fikajiana hetra, ny fampidiran-ketra ary ireo asa fanamarihana izay tsy maintsy atrehan’ny foibe fitantanana.

Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Elaboré à l'issue d’une consultation des contribuables par l’administration fiscale, il constitue la concrétisation d'un dialogue public-privé. Outre son caractère informatif pour les usagers, il a également vocation à assurer une harmonisation de l’application des dispositions fiscales sur l'ensemble du territoire national. [Telecharger]

Fanadihadiana itondrana fanatsarana

Ny fanarahana ireo fepetra voarakitra ato anatin'ity boky ity dia tokony ahafahana  mampitovy ny fomba fiasa rehetra eo anivon'ny ivon-ketra manerana ny faritra, anisan'izany ireo fanambarany tsy maintsy atao, Ny fomba fikajiana ny hetra, ny fanagonana azy ary ireo hanaraha-maso izay tokony ataon'ny birao mpitantana. [Manuel de procédure 2012]

CFRA

Fanofanana

Famoahana

Kibokiboky

Fomba famanganana orinasa

Hisintona

Fitsarana ny fanombanana sy fampiatoana ny fandoavam-bola

Hisintona

Fitsarana fanarenana

Hisintona

Fitakiana maimaim-poana

Hisintona

e-credit

Hisintona

D>A

Hisintona

Hetra ny Mpitatitra

Hisintona

Impôts sur les revenus

Hisintona

Hetra amin'ny fidiram-bola sy ny mitovy aminy

Hisintona

Hetra Fanampiny

Hisintona

Tari-dalana

Télédéclaration

Torohevitra momba ny fomba fampiasana ny fitaovana fanaovana filazalazan-ketra. 

Hijery

Tari-dalana amin'ny fampiasana ny HetraOnline

Torolalana amin'ny fomba fampiasana ny rindram-baiko vaovao, HetraOnline. Ambangovangony

Fomba famerenana TVA

Torolalana ny amin'ny fomba famerenana TVA. Vakio

Tari - dalana amina'ny fampiasana ny Télédéclaration

La plateforme de télédéclaration a été améliorée suivant des objectifs spécifiques dont l’administration s’est fixés, en occurrence, la mise en place de la séparation des processus de déclaration et de paiement d’impôts, la simplification des procédures par la dématérialisation et la facilitation du rapprochement du paiement aux déclarations.

Videos

Torolalana amin'ny fampiharana ny CGI manaraka ny LFI 2016

Fitaovana iray mampifandray ny mpandoa hetra sy ny fitantanana ara-ketra ity torolalana ity, izay mandrindra ny fifanarahana, ny fifankazahoana eo amin'ny fampiharana ny lalana ankapobe ny hetrå.

 

Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Ireo fepetra mihatra ara-dalàna eto Madagasikara.

Voavolavola mifanaraka amin'ny fampotopotorana izay natao teo anivon'ny mpandoa hetra, Mamaritra ny fahatomombanan'ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa miakina sy tsy miakina . Ankoatr'izay ny endrika fampahafantarana entina ho an'ny mpandoa hetra, mandrindra ihany koa ny fampiharana ireo volavolan-dalana ara-ketra  manerana ny Nosy. [Vakio] 

Fandraisana mpiasa

Valin'ny fifaninana

Fanabeazana ny hetra

Ny satan'ny zon'ny mpandoa hetra momba ny zo sy adidy

Haka azy manontolo

Ny tanjon’ity satan’ny mpandoa hetra ity dia ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny zony sy ny adidiny amin’ny ankapobeny. Ity sata ity dia famintinana synthetic amin'ireo fepetra ao amin'ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra sy ny lahatsoratra fampiharana azy.
Ny fanarahana ny lalàna momba ny hetra dia iray amin'ireo hetsika sivily tena ilaina. Betsaka ny fepetra momba ny hetra, mivoatra ary matetika heverina ho sarotra. Mety ho samy hafa ny fandikana azy ireo araka ny tombontsoan'ny mpamaky tsirairay avy: izany no nahatonga ny DGI nanamboatra Torolàlana momba ny fampiharana izay azo jerena amin'ny Internet amin'ny tranokalan'ny DGI. Havaozina tsy tapaka ity Torolalana ity. Na izany aza, ny fepetran'ny CGI, izay nankatoavin'ny parlemanta nandritra ny latsa-bato momba ny lalàna momba ny fitantanam-bola isan-taona, ihany no manan-kery.
Ny fampivoarana ny fanarahan-dalàna amin’ny hetra dia miantoka ny fifandraisan’ny fifampitokisana eo amin’ny olom-pirenena sy ny mpitantana ny hetra izay eo amin’ny fanompoana ny Fanjakana, izany hoe eo amin’ny fanompoana ny olom-pirenena tsirairay avy: ny fahatsorana, ny fanajana ary ny rariny dia tsy maintsy mitarika ny hetsika ara-pitantanana.
Ny sampandraharahan'ny hetra dia miahiahy hatrany amin'ny fanomezana fanohanana ny mpandoa hetra. Manao ny ezaka rehetra hanatsarana ny fifandraisany amin’ny olom-pirenena, na mpiasa izy ireo, na mpanao asa tanana na mpandraharaha, ary koa ny fandrosoana eo amin’ny kalitaon’ny asa fanompoana, indrindra eo amin’ny fanaraha-maso ny fiasan’ny rafitra fanaovana tatitra.

 

Satan'ny mpandoa hetra voamarina

Haka azy manontolo

Ho fanajana ny foto-kevitry ny fanekena ny hetra dia irin’ny mpandoa hetra ny fitsinjarana ara-drariny ny enta-mavesatry ny vahoaka. Araka izany, ara-dalàna tanteraka ho an’ny Fitantanana ny fanaraha-maso ny fiasan’ny rafi-panambarana, sady manaja ny zon’ny olom-pirenena, ny fahalalahan’ny orinasa, ny zon’ny fiarovan-tena, ny fomba fiampangana ary ny fampiharana ny sazy ara-drariny.

Ny lalàna dia nikatsaka ny hiantohana izany fifandanjana eo amin'ny adidy sy ny zon'ny mpandoa hetra izay voafintina ao anatin'ity sata ity.
Eny tokoa, ny satan'ny mpandoa hetra nohamarinina dia mikendry ny hampahafantatra ny olom-pirenena ny zony sy ny adidiny amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso ara-drariny sy manorina. Raha tsy mpanao lalàna izy, dia tsy afaka manolo ny lalàna sy ny hetra manan-kery. Ary koa ny tsy fahampiana na lesoka tafiditra amin'ity asa ity dia tsy manohitra ny fitantanana. Raha mila fampahalalana feno sy famakiana marina momba ny fepetra hetra dia tsy maintsy manondro ny CGI ianao.
Ny sata dia mamaritra ny zo sy ny adidin'ny mpandoa hetra manoloana ny sampan-draharahan'ny hetra mandritra ny dingana fanamarinana. Tsy maintsy voalaza ao amin'ny fampandrenesana fanamarinana hetra izany.

 

Fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra, 14 Martsa 2018

Fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra, 14 Martsa 2018

Latabatra boribory mahakasika ny fanontaniana hoe: ' Rariny ve ny fandoavan-ketra amin'nt tany sahirana?

Nohentanin'ny seham-pampianarana-kasa eto amin'ny DGI.

Ary nokarakarain'ny fikambanan'ny mpianatra CNTeMad Miray.

raki-tsary 

Ny hetrako anjara Birikiko

Fanentanana ifotony ho an’ny daholobe amin’ny fandoavan-ketra, ho fanatsarana ny fampidiran-ketra.

Teny amin’ny Fokontany sy ny Kaominina ambanivohitra maro.

raki-tsary