Didy hitsivolana

Ordonnance n°2010-006 du 06 Septembre 2010

portant Loi des Finances Rectificatives pour 2010

Lecture

Note n°02 DELF du 07 Juilllet 2009

pour application du droit d'accises sur les briquets et allumeurs importés suivant l'Ordonnance n°2009-006 du 10 juin 2009 portant modification de certaines dispositions de la Loi n°2008-026 du 18 Décembre 2008

Lecture

Ordonnance n°2009-005 du 16 Avril 2009

Portant modification de certaines dispositions de la Loi n°2008-026 du 18 Décembre 2008 portant loi de finances pour 2009

Lecture

Didy hitsivolana

Hitsivolana laharana faha 2009-014 tamin'ny 31 Desambra 2009

mitondra ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2010

Vakio ny tohiny

Lalàna

Lalana faha° 2016 - 32 tamin'ny 28 Desambra 2016

Lalana ny fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2017 mitondra ny ambangovangon'ny tohiny fampandrosoana maharitra izay apetraka ho isan'ny tanjona. 

Lalana laharana 2015-50 tamin'ny 29 Desambra 2015 mitondra ny lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2016

Santionany amin'ny fanovana misy eo amin'ny hetram-panjakana ny momba ny hetra alaina amin'ny vola miditra:

...Ny mpikambana ao amin’ny foibem-pitantanana nahazo fankatoavana izay manana vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 dia mahazo fampidinana 50 isan-jaton’ny fototra amerana ny hetra, tsy mihoatra ny Ar 8 000 000, raha mahafeno ny fepetra voalazan’ny fitsipi-dalàna....

ao ihany koa ireo andininy nasiam-panovana mikasika ny

* Hetra Tambatra (IS),

* Hetra tsy mivantana (D.A),

* Ny Haba amin'ny tataom-bidy (TVA),

* Ny famerenanan trosan-kaba sns... [Tohiny]

LFR 2016

Lalana N: 2016-007 tamin'ny 12 Jolay 2016 mitondra ny allana ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panovana 2016 .

Nandritra ny enimbolana voalohany ny taona 2016, hita ho nisy hery  nihatra teo amin'ny lafiny ekonomika sy ny vola; mivaingana amin'izany ny fiverenan'ny asa tsikelikely ka mitondra fandrosoana ara-ekonomika na dia mbola maivana aza. Nohatsaraina hatrany ny fitantanana ara-ekonomika nationaly, arak'izany dia miavaka ireo fantantarehana fanatsarana natao. Na izany aza dia tsy maintsy nasiam-panovana ny eo amin'ny andaniam-bola izay mitarika fanovana goavana eo amin'ny firafitry ny governemanta, sy ny eo amin'ny lafiny tsy fahampian'ny ho entin-manana.

Lalàna laharana : 2014 – 030 tamin’ny 19 desambra 2014 mamaritra ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2015

Mifantoka amin’ny hoe « Madagasikara : Firenena mandroso sady mamokatra » voafaritra ao anatin’ny politika faoben’ny fanjakana (PGE). Ity tanjona ity dia tohanan’ny tetik’asa nationaly hoa n’ny fampandrosoana (PND), izay eo an-dalam-pamaranana sy mahafoaka ny tanjona stratejikan’ny PGE. Arak’ izany dia nisy ireo fepetra no noraisina tamin’ny taona 2014 mba ho fanatsarana ny lafiny ara-toekarana ny mponina ary mbola ho atevenina izany mandritra ny taona 2015.

Vakio ny tohiny

Lalàna laharana faha 039/2015 mitondra ny fanovana eo amin'ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2015.

Nasiam-panovana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana izay efa mitondra tsikelikely fandrindrana eo amin'ny fampitrakana indray an'i Madagasikara. Ankoatr'ireo fanampian'ny mpamatsy vola ny tanjona eo amin'ny fampiharana ny fitantanam-bola dia ny fahavononana amin'ny fanarenana ara-ekonomika. [Tohiny]

 

Lalàna

Lalàna laharana : 2014-011 tamin’ny 14 aogositra 2014 mirakitra ny fanovana amin’ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2014

Tao aorian’ny crizy politika naharitra, miaina fanovana i Madagasikara ankehitriny. Nisy ny fiifidiana filoha sy parlemanta ny taona 2013, tao ny fanendrena Praiminisitra, teo koa ny govenemanta vaovao napetraka ny aprily 2014. Manampy izany ny politika faobe ny fanjakana (PGE), izany mamaritra ireo fiovana lehibe ara-politika sy ny fitantanana ny governemanta, izany dia novelabelarina teo anatrehan’ny Antenimieram-pirenena. Ny PGE, izay mifantoka amin’ny hoe «Madagasikara : Firenena mandroso sady mamokatra» ...

Vakio ny tohiny

Lalàna laharana : 2013 - 012 tamin’ny 06 Desambra 2013 mirakitra ny fehezan-dalana ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2014

Ny fahatomombanan’ny fifidianana isan-tsokajiny dia manamarika  ny fahataperan’ny fitondrana tetezamita sy ny fiverenana amin’ny fanjakana manaraka ny drafi-pitantanana.  Izany dia anisan’ny fanatsaran ny toe-java-misy sy hanamafisana ireo rehetra ilaina amin’ny fampivoarana ara-ekonomika. Na izany aza , dia ilaina ny fiverenana amin’ny fangatahana famantsiam-bola avy any ivelany , indrindra ireo fanampiana mifanaraka amin’ny fandaniam-bolam-panjakana izay mitoetra ho ankamantatra... 

Vakio ny tohiny

Loi des Finances 2008

Mesures nouvelles DGI madagascar. Lire

Fivoriambe ny Hetra

Fivoriambe ny hetra 2019

Atontan'isa sy tatitry ny  asa taona 2018. Ny ambangovangony

Didim-panjakana

Décret n° 2009-291 du 30

Une cellule opérationnelle est créée à l’effet de déterminer les sociétés ayant bénéficié des exonérations illégales et avantages indus et à l’effet de fixer la stratégie pour le recouvrement des créances suivant Décret n° 2009-291 du 30. Lire

DECRET n° 2006-207 du 21 mars 2006

Portant création du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité. Lire

Décret N° 2007- 276 abrogeant le décret n°- 2006-844 du novembre 2006

L'affichage des prix l'etablissement des contrats de baux et des facturations. Lire

Didim-panjakana

DECRET N°2008-451 du 5 mai 2008

Portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l'étranger et des exportations de marchandises à destination de l'étranger en matière d'exportation du riz. Lire

Hitsivolana

Arreté n°17514/08

Portant application des dispositions du Code Général des Impôts relatives aux Centres de Gestion. Lire

Laharana faha 9026/2008

Manorina ny Kaomisionina ara-ketra momba ny fitarainana ara-panjakana sy mametra ny fomba fiasany. Vakio ny tohiny

Didy hitsivolana laharana 6814/2008

Les dispositifs en code de conduite des agents de l'administration fiscale, en matière de service qu'en règlement interne par rapport à l'hierarchie.Du lutte contre la corruption aux conditions matérielles. Du protection des agents à la sécurité des données et des systèmes informatiques. En détails

Didim-pitondrana

Fanapahana faha: 02 MFB/SG/DGI tamin'ny 30 martsa 2018

Mamafa sy manolo ny fanapahana laharana 12MFB/SG/DGI tamin'ny 10 Febroary 2017, mikasika hetra farany ambany aminy Hetra Tambatra.  Ny ambangovangony

Didim-pitondrana laharana : 01 MFB/SG/DGI/DLFC tamin'ny 10 Febroary 2017

Manafoana sy manolo ny fanapahana laharana faha 01 MFB/SG/DGI/DLFC tamin'ny 26 janoary 2016, mitondra ny fampiharana ireo ambangovagon'ny art:20.03.03 , 20.06.30; 20.06.31 ao amin'ny CGI momba ny fametrahana ny "caisses enregistreuses" eo anivon' ireo mpandoa hetra sasantsasany.

Décision N° 25 MFB/SG/DGI/DRI.Analamanga/IS

Ny fe-potoana farany fametrahana ny filazan-ketra sy ny fandoavana ny Hetra Tambatra, ho an'ny faritra Analamanga dia ahemotra ny 31 Mey 2017.

Décision N° 01 MFB/SG/DGI/DLFC du 26 Janvier 2016

Portant application des dispositions des articles 20.03.03, 20.06.30 et 20.06.31 du CGI relatives à l'installation obligatoire de caisse enregistreuse auprès de certains contribuables.

 [ details] .

Décision N°11 MFB/SG/DGI du 18 Décembre 2014

Portant application du régime mère_filiale art;01.01.03 - 13 et 01.01.11 II du Code Général des Impôts .Lire

Décision N°10 MFB/SG/DGI du 18 Décembre 2014

Portant régime d'imposition à l'impôts sur les revenus intermittent des personnes non immatriculées (art. 01.01.05-III, 01.01.10 et 01.01.14-II paragraphe 4-b du CGI). Lire

Décision N°06 MFB/DG/DGI/DELF du 09 Septembre 2014

Relative à l'évaluation administrative des biens immeubles notamment en ses articles 02.01.05,  02.02.20, 02.02.29, 02.02.39 , 02.03.25 II, 20.01.54 du CGI. Lire

Didim-pitondrana

Décision N°03 MFB/SG/DGI du 20 mai 2015

Portant application de I'article 01.01.14-I- 9è'n'alinéa du Code général des impôts selon la loi de finances 2015, relatif à l'exonération d'Impôt sur les Revenus et du minimum de perception pour les entreprises nouvellement créées' . Lire

Akon'ny hetra

Akon'ny hetra 51, jona 2018

  1.  DGI mpandray anjara tamin'ny FIM 2018,
  2. Vonona hatrany ny foibem-pitantanana ny hetra amin'ny fangaraharana, manoloana ny fifanakalozana mikasika ny hetra,
  3. Hetra phone, nanampy tosika ny Orange,
  4. Ny vondrom-be ekonomika sy ny DGI dia nametraka rafitra manokana hanatsorana ny asan'ny mpandoa hetra.

Akon'ny Hetra laharana:52, Aogositra 2018.

+ Fiofanana ,mahakasika ny fitsirihana ara- ketra sy fisavana ara-ketra, ny tanjona dia ny hanatsarana ny fomba fiasa sy hametrahana lamina maty paika hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpandoa hetra st ny mpandraharaha,

+ DGI- SAMIFIN: Fanakanana ny vola maloto tsy hivezivezy,

+ DGI- ANMCC: Fifanakalozam- baovao eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-bola sy ara-barotra,

+ HetraOnline: Rindram-baiko vaovao ho fanatsarana  hatrany ny fomba fandoavan-ketra.

 

Akon'ny hetra 53, Octobre 2018

Fanentanana ny mandoa hetra nandritra ny fankalazana ny faha roapolo taona ny DGI tany Antsiranana,

Ho fanatsarana hatrany ny fandraisana sy ny fanamorana ny fandoavan-ketra dia notokanana tao Moramanga, Vangaindrano, Port berge ary Manja ny ivon-ketra vaovao,

Fandraisana anjara tamin’ny foira be ny tantsaha sy ny fifanakalozan-trai-kefa niarahana tamin’ireo firenena ao anatin’ny OIF. Ny ambangovangony

Akon'ny hetra 45

Akon'ny hetra n:46 Jolay 2017

Promotion de la bonne gouvernance en interne et amelioration des services en externes..., sur la lettre d'infrormation de la DGI.

Akon'ny Hetra n: 47, Octobre 2017

google-site-verification: googlee24d14a7285106ed.html

google-site-verification: googlee24d14a7285106ed.html

Akon'ny hetra laharana 44

Akon'ny hetra laharana 43

  • Assises PME: fiscalité et douane,
  • Visite du directeur général des impôts à Antsiranana,
  • Nouvelle procédure pour s'acquitter de la TVA [télécharger]
  • Fifaninana contrôleurs sy agents,
  • Système minimale de tresorerie,
  • Classement mondiale du TIC [télécharger]

 

Naoty

Note n°837 MFB/SG/DGI/DELF du 31-12-08

Relative à l'application pratique des droits de visa de passeport des étrangers. Lire

Note N°1406 du 08 Octobre 2008

Pour les dispositions de la loi N°021 du 23 Juillet 2008 portant LF réctificative pour 2008. Lire

Note n° 529-MFB/SG/DGI

A tout Directeurs Centraux, Chefs de Services Centraux, Directeurs Régionaux, Chefs de Service Régionaux des Entreprises, Chefs de Centres Fiscaux, Receveurs des Impôts. Lire

Note N°529/MFB/SG/DGI du 22 Mai 2008

Pour la réintégration des stocks de timbres fiscaux. Lire

Note n° 03-MFB/SG/DGI/DELF en date du 04 janvier 2008

Relative à l'application des dispositions fiscales de la LF 2008. Lire

Note n° 02-MFB/SG/DGI/DELF en date du 04 jan. 2008

Relative aux formalités à la suppression de la Taxe Professionnelle. Lire

Note n° 01-MFB/SG/DGI/DELF en date du 02 jan. 2008

Relative au visa de passeport pour les étrangers. Lire

Note n°11-MFB/SG/DGI/DELF/SL en date du 29/08/07

Sur le paiement de tous impôts, droits et taxes par virement bancaire. Lire

Note N°174/MFB/SG/DGI/DELF/SE du 13 Juillet 2007

Relative aux modalités d'application de l'arrêté n°7367/MFB/SG/DGI du mai 2007 -( Régime de la TVA sur opérations de crédit-bail). Lire

Note n° 542-MFB/SG/DGI du 23 juillet 2007

Pour l'application de l'arrêté N°11836-MFB du 17 Juillet 2007 portant remise des pénalités et amendes relatives aux infractions douanières, fiscales et de rapatriement de devises. Lire

Fanapahana

Fanapahana 02MFB/SG/DGI/DITEC

La présente instruction précise les modalités de remplissage du tableau de bord, version réctifiée. La suite

Canevas du tableau de bord 2018. Telecharger

Canevas du tableau de bord et indicateur de performance. Télécharger

Instruction n°756 MFB/SG/DGI ny 01 Septambra 2016 ho fampiharana ny torolalana mahakasika ny famerenana TVA

Ny fampiharana io torolalana io , izay tsy mahasolo velively ny CGI, dia manamarika ny finiavan'ny foibem-pitanana ny hetra amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny fanatsarana ny tolotra.

Ireo fangatahana rehetra manomboka ny volana  septambra 2016,dia tsy maintsy iharan'ireo fepetra voalazan'ity torolalana ity. Ny ambangovangony

Instruction n°805-MFB/SG/DGI

Taxation et redressement d'office TVA, D.A et IRSA. Lire

Instruction N°768 -MFB/SG/DGI du 07 Août 2008

Portant modalité de détermination de l'intérêt de retard portant relative à l'Instruction N°367 -MFB/SG/DGI du 16 avril 2008. Lire

Instruction N°810 MFB-SG-DGI du 06 Décembre 2007

Sur le contrôle sur pièces des entreprises. Lire

Instruction N°459 MFB/SG/DGI du 05 Mai 2008

Portant application des dispositions légales en matière d'amendes et de pénalités fiscales. Lire

Fanapahana

Instruction n°01 MFB/SG/DGI/DELF/SE du 03 Avril 2014

Relative à l'enregistrement des actes de location concernant les locaux des Institutions spécialisées des Nations Unies. Lire

L'instruction N° 217 MFB/SG/DGI du 02 Mai 2013 remplace les dispositions de l'Instruction N°367 MFB/SG/DGI du 16 Avril 2008

Désormais la régularisation spontanée de situation fiscale se fasse avant contrôle. Lire

Instruction n°1182 -MFB/SG/DGI/DCFC

Application des dispositions de l'article 20.03.01 et suivants de CGI sur la taxation d'office. Lire

Filazàna

Les nouvelles dispositions relatives à I'IRSA contenues dans la loi n'2014-011 du 14 août 2014

Portant Loi de Finances Rectificative pour 2014 et publiée la même date s'applique dès Ie 15 août 2014. Lire 

Filazana fifaninana

Fanambarana

12 Mai 2006

Communiqué aux usagers sur la suppression des exonérations

Lecture

Fehezan-dalana ny hetra/ Fehezan-dalana ny fomba ny hetra

Torolalana amin'ny fampiharana ny CGI manaraka ny LFI 2016

Fehezan-dalana ankapobeny hetra

Hisintona

CGI manaraka ny LFR 2015

Hisintona

CGI 2014

Hisintona

CGI 2013

Hisintona

CGI 2012

Hisintona

CGI 2011

Hisintona

CGI 2010

Hisintona

CGI 2009

Hisintona

CGI 2008

Hisintona

Torolalana

Manuel d'utilisation pour l'envoie des annexes IRSA en ligne

L’outil de déclaration de l’annexe à la déclaration d’IRSA a été développé dans le but d’alléger les procédures fiscales et de permettre aux contribuables d’avoir une autre plateforme pour faire leurs déclarations. Mais aussi, il s’inscrit dans la continuité de la mise en place du Hetraonline.

Torolalana amin'ny fomba fiasa 2017

Ny fanarahana ity torolalana amin’ny fomba fiasa ity dia natao hitondra fampitoviana eo amin’ny fantanterahana ireo asa eo anivon’ny Ivon-ketra manerana ny nosy ; mikasika ireo filazalazana tsy maintsy atao, ny fomba fikajiana hetra, ny fampidiran-ketra ary ireo asa fanamarihana izay tsy maintsy atrehan’ny foibe fitantanana.

Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Elaboré à l'issue d’une consultation des contribuables par l’administration fiscale, il constitue la concrétisation d'un dialogue public-privé. Outre son caractère informatif pour les usagers, il a également vocation à assurer une harmonisation de l’application des dispositions fiscales sur l'ensemble du territoire national. [Telecharger]

Fanadihadiana itondrana fanatsarana

Ny fanarahana ireo fepetra voarakitra ato anatin'ity boky ity dia tokony ahafahana  mampitovy ny fomba fiasa rehetra eo anivon'ny ivon-ketra manerana ny faritra, anisan'izany ireo fanambarany tsy maintsy atao, Ny fomba fikajiana ny hetra, ny fanagonana azy ary ireo hanaraha-maso izay tokony ataon'ny birao mpitantana. [Manuel de procédure 2012]

CFRA

Fanofanana

Famoahana

Kibokiboky

Ny Hetra ho an'ny mpitatitra

Hisintona

Hetra amin'ny Tany sy ny trano

Hisintona

Boky fampiasa HetraOnline

Hisintona

Régime fiscal des ONGs

Hisintona

Fepetra fanatsorana ho an'ireo orinasa afak-haba

Hisintona

Raha hanagana orinasa

Hisintona

Torolalana amin'ny ny fomba famerenana TVA

Hisintona

Ny firafitra ara-ketra Malagasy

Hisintona

Hetra Tambatra

Hisintona

REGIME FISCAL DES ONGS, associations Et fondations

Hisintona

Tari-dalana

Télédéclaration

Torohevitra momba ny fomba fampiasana ny fitaovana fanaovana filazalazan-ketra. 

Hijery

Tari-dalana amin'ny fampiasana ny HetraOnline

Torolalana amin'ny fomba fampiasana ny rindram-baiko vaovao, HetraOnline. Ambangovangony

Fomba famerenana TVA

Torolalana ny amin'ny fomba famerenana TVA. Vakio

Tari - dalana amina'ny fampiasana ny Télédéclaration

La plateforme de télédéclaration a été améliorée suivant des objectifs spécifiques dont l’administration s’est fixés, en occurrence, la mise en place de la séparation des processus de déclaration et de paiement d’impôts, la simplification des procédures par la dématérialisation et la facilitation du rapprochement du paiement aux déclarations.

Videos

Torolalana amin'ny fampiharana ny CGI manaraka ny LFI 2016

Fitaovana iray mampifandray ny mpandoa hetra sy ny fitantanana ara-ketra ity torolalana ity, izay mandrindra ny fifanarahana, ny fifankazahoana eo amin'ny fampiharana ny lalana ankapobe ny hetrå.

 

Torolalana ho fampiharana ny lalàna mifehy ny hetra amin'ny ankapobeny.

Ireo fepetra mihatra ara-dalàna eto Madagasikara.

Voavolavola mifanaraka amin'ny fampotopotorana izay natao teo anivon'ny mpandoa hetra, Mamaritra ny fahatomombanan'ny fifanakalozana eo amin'ny orinasa miakina sy tsy miakina . Ankoatr'izay ny endrika fampahafantarana entina ho an'ny mpandoa hetra, mandrindra ihany koa ny fampiharana ireo volavolan-dalana ara-ketra  manerana ny Nosy. [Vakio] 

Fandraisana mpiasa

Valin'ny fifaninana

Fanabeazana ny hetra

Ny satan'ny zon'ny mpandoa hetra momba ny zo sy adidy

Haka azy manontolo

Ny tanjon’ity satan’ny mpandoa hetra ity dia ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny zony sy ny adidiny amin’ny ankapobeny. Ity sata ity dia famintinana synthetic amin'ireo fepetra ao amin'ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra sy ny lahatsoratra fampiharana azy.
Ny fanarahana ny lalàna momba ny hetra dia iray amin'ireo hetsika sivily tena ilaina. Betsaka ny fepetra momba ny hetra, mivoatra ary matetika heverina ho sarotra. Mety ho samy hafa ny fandikana azy ireo araka ny tombontsoan'ny mpamaky tsirairay avy: izany no nahatonga ny DGI nanamboatra Torolàlana momba ny fampiharana izay azo jerena amin'ny Internet amin'ny tranokalan'ny DGI. Havaozina tsy tapaka ity Torolalana ity. Na izany aza, ny fepetran'ny CGI, izay nankatoavin'ny parlemanta nandritra ny latsa-bato momba ny lalàna momba ny fitantanam-bola isan-taona, ihany no manan-kery.
Ny fampivoarana ny fanarahan-dalàna amin’ny hetra dia miantoka ny fifandraisan’ny fifampitokisana eo amin’ny olom-pirenena sy ny mpitantana ny hetra izay eo amin’ny fanompoana ny Fanjakana, izany hoe eo amin’ny fanompoana ny olom-pirenena tsirairay avy: ny fahatsorana, ny fanajana ary ny rariny dia tsy maintsy mitarika ny hetsika ara-pitantanana.
Ny sampandraharahan'ny hetra dia miahiahy hatrany amin'ny fanomezana fanohanana ny mpandoa hetra. Manao ny ezaka rehetra hanatsarana ny fifandraisany amin’ny olom-pirenena, na mpiasa izy ireo, na mpanao asa tanana na mpandraharaha, ary koa ny fandrosoana eo amin’ny kalitaon’ny asa fanompoana, indrindra eo amin’ny fanaraha-maso ny fiasan’ny rafitra fanaovana tatitra.

 

Satan'ny mpandoa hetra voamarina

Haka azy manontolo

Ho fanajana ny foto-kevitry ny fanekena ny hetra dia irin’ny mpandoa hetra ny fitsinjarana ara-drariny ny enta-mavesatry ny vahoaka. Araka izany, ara-dalàna tanteraka ho an’ny Fitantanana ny fanaraha-maso ny fiasan’ny rafi-panambarana, sady manaja ny zon’ny olom-pirenena, ny fahalalahan’ny orinasa, ny zon’ny fiarovan-tena, ny fomba fiampangana ary ny fampiharana ny sazy ara-drariny.

Ny lalàna dia nikatsaka ny hiantohana izany fifandanjana eo amin'ny adidy sy ny zon'ny mpandoa hetra izay voafintina ao anatin'ity sata ity.
Eny tokoa, ny satan'ny mpandoa hetra nohamarinina dia mikendry ny hampahafantatra ny olom-pirenena ny zony sy ny adidiny amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso ara-drariny sy manorina. Raha tsy mpanao lalàna izy, dia tsy afaka manolo ny lalàna sy ny hetra manan-kery. Ary koa ny tsy fahampiana na lesoka tafiditra amin'ity asa ity dia tsy manohitra ny fitantanana. Raha mila fampahalalana feno sy famakiana marina momba ny fepetra hetra dia tsy maintsy manondro ny CGI ianao.
Ny sata dia mamaritra ny zo sy ny adidin'ny mpandoa hetra manoloana ny sampan-draharahan'ny hetra mandritra ny dingana fanamarinana. Tsy maintsy voalaza ao amin'ny fampandrenesana fanamarinana hetra izany.

 

Fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra, 14 Martsa 2018

Fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fandoavan-ketra, 14 Martsa 2018

Latabatra boribory mahakasika ny fanontaniana hoe: ' Rariny ve ny fandoavan-ketra amin'nt tany sahirana?

Nohentanin'ny seham-pampianarana-kasa eto amin'ny DGI.

Ary nokarakarain'ny fikambanan'ny mpianatra CNTeMad Miray.

raki-tsary 

Ny hetrako anjara Birikiko

Fanentanana ifotony ho an’ny daholobe amin’ny fandoavan-ketra, ho fanatsarana ny fampidiran-ketra.

Teny amin’ny Fokontany sy ny Kaominina ambanivohitra maro.

raki-tsary