Fampahafatarana ny tohana manokana ho an'ireo sehatra tsy miankina, amin'ny fanefana ny hetra mandritra ny amehana ara-pahasalamana.

Nahemotra ho amin'ny 15 Aogositra 2020, ny fara fametrahana ny filazana ara - ketra ny IR, 

Miantona ny fanefana ny ampahan-ketra aloa mialoha amin'ny vola maty,... Tohiny