Fametrahana ny tambazotra fifandraisan-davitra « e-bilan »

Ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa « initiatives digitales », ny Foibempitondrana ankapobeny momba ny hetra, izay miara-miombona antoka amin’ny tetikasa « Gouvernance Budgétaire et Croissance Inclusive (GBCI)» tantanan’ny PNUD, ny Filankevitra ambony momba ny fitanana kaonty (CSC), ny holafitry ny « experts comptables et financiers » eto Madagasikara (OECFM) ary ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), dia nanatontosa ny lanonana fanombohana ara-pomba ofisialy ny hetsika ametrahana ny sehatra ahafahana mandefa ireo tatitra momba ny fitantanambola amin’ny alalan’ny tambazotra fifandraisan-davitra izay antsoina hoe « e-bilan » ny andron’ny Alakamisy 24 septambra, tao amin’ny toeram-piasana misy ny Foibempitondrana momba ireo orinasa lehibe eny Amparibe.. 

Ao anatin’ny rijan-teny manankery momba ny hetra, ireo mpandoa hetra dia tokony handefa eny anivon’ireo ivotoerana momba ny hetra izay mikirakira ny antotan-taratasin’izy ireo ny taratasy maneho ny tatitra momba ny fitantanambolany ahitana taratasy karazany maro. Ny fanaterana an-tanana ireny antotan-taratasy misy ny tatitra momba ny fitantanambola ireny dia tsy ilaozan’ny zavatra manahirana, na ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra, na ho an’ny mpandoa hetra, mandritra ny fanomanana sy ny fandraisana ireo tatitra momba ny fitantanambola. Ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra tokoa mantsy, io zavatra tsy maintsy ataon’ny mpandoa hetra io dia miteraka filaharana lavareny ho famitàna an-tsakany sy an-davany io hetsika izay tsy misaraka amin’ny fanambarana ara-ketra io. Ambonin’izany, ny fitahirizana ireo antotantaratasy eo anivon’ny orin-draharaha momba ny hetra dia tsy manome antoka ny fiarovana ireo angom-baovao tsy hiparitaka.

Ny singa « e-bilan » izay mifanjohy amin’ny fanambaran-ketra amin’ny alalan’ny tambazotram-pifandraisan-davitra dia hahafahan’ireo orinasa mandefa ireo tatitra momba ny fitantanambola sy ireo tovana miaraka aminy (« liasse fiscale »), amin’ny endriny manaraka ny fenitra, mialoha ny fanamarinana ataon’ny « expert-comptable », izay arahan’ny fametrahana azy amin’ny fomba ofisialy eo anivon’ny orin-draharaha misahana ny hetra. Amin’ny alalan’ny « e-bilan » dia andrasana ny fanamoràna ny fanatanterahana ireo fomba entina manoratra sy mametraka ireo antotantaratasy fitantanam-bola ho an’ireo mpandoa hetra sy ireo mpiaramiombona antoka aminy manokana etsy andaniny, ary ny fametrahana amin’ny tokony ho izy ny fikirakirana sy ny fiarovana ireo angom-baovao ataon’ny orin-draharaha misahana ny hetra. Ho an’ireo orinasa, ny fametrahana ny e-bilan dia hanampy amin’ny fampihenana ireo asa, ireo fandaniana ary amin’ny fampitomboana ny fahafaha-mamokatr’izy ireo.

Farany fa tsy ny kely indrindra, ny tetikasa « e-bilan » dia iray amin’ireo ezaka lehibe ataon’ny DGI eo amin’ny lafiny ady atao amin’ny kolikoly. Ilaina tokoa mantsy ny manamarika fa ankehitriny dia mihamaro ireo orinasa mamoaka tatitra ara-bola roa samihafa amin’ny alalan’ny filalaovany ireo vola maty arakaraky ny fitadiavany ny fahazoana ireo tsenam-baro-panjakana na ny taratasy ataony entiny hanambarana ny tatitra ara-bola hikajiana ireo hetra. Ny fangaraharana entin’ny « e-bilan » dia antoka lehibe ho an’ny fanatsarana ny fitantanana ireo vola miditra avy amin’ny hetra.