Lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2016

Lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2016.

Santionany amin'ny fanovana misy eo amin'ny hetram-panjakana ny momba ny hetra alaina amin'ny vola miditra:

...Ny mpikambana ao amin’ny foibem-pitantanana nahazo fankatoavana izay manana vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 dia mahazo fampidinana 50 isan-jaton’ny fototra amerana ny hetra, tsy mihoatra ny Ar 8 000 000, raha mahafeno ny fepetra voalazan’ny fitsipi-dalàna....

ao ihany koa ireo andininy nasiam-panovana mikasika ny

* Hetra Tambatra (IS),

* Hetra tsy mivantana (D.A),

* Ny Haba amin'ny tataom-bidy (TVA),

* Ny famerenanan trosan-kaba sns... [Tohiny]