Fehezandalàna momba ny hetra ankapobe araka ny lalàna fanitsiana ny vola 2022

Andininy 01.01.03.- Tsy manefa hetra amin'ny fidiram-bola ireto manaraka ireto:
1° Ny zanabola aloan’ny Caisse d’Epargne de Madagascar;
2° Zanabola aloan’ny Tahirimbolam-panjakana amin’ny fampindramam-bola nasionaly;
3° Zanabola aloa amin’ny taratasy fanamarinana vola;
….
6° Ny vola miditra amin’ny fikambanana na fikambanana tsy mitady tombombarotra izay ny hany tanjona dia ny hampiroborobo Orinasa madinika sy salantsalany (PME)

Andininy 01.02.01.- Hetra tokana, antsoina hoe “Hetra tambatra”, Solon'ny hetra amin’ny fidiram-bola sy ny hetra amin’ny vola miditra, voaangona ho tombontsoan’ny manam-pahefana eo an-toerana itsinjaram-pahefana, ny Tahirim-pirenena ho an’ny fampidirana ny sehatra tsy ara-dalàna, ary ny Antenimieran’ny varotra sy ny varotra.
ny indostria... tohiny