Vondron'olona manao asa soa sy Fikambanana

IIreo vondron’olona manana sata manokana miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana izay manatanteraka asa fanabeazana, kolotoraly, sosialy na asa fampandrosoana ara-toekarena ka tsy ahazoana tombontsoa manokana.

ny hetra aloa:

Tsy misy fa tsy maintsy mametraka tatitra arak’asa isan-taona any amin’ny ivon-ketra misy ny foibe.