Orinasan'olon-tokana

Ireo olona manao asa manana tanjona ahazoam-bola toy ny : mpivarotra, mpitatitra, mpiompy sy mpamboly, mpanao asa-tanàna, mpanafatra sy mpanondrana entana, sns …

- Ny hetra aloa:

1/ Raha Vola maty latsaky ny Ar 20 000 000 isan-taona dia Hetra Tambatra (IS)no aloa mialoha ny 31 Martsa any amin’ny Ivon-ketra misy ny toerana onenana,

2/Raha Vola maty mihoatra ny Ar 20 000 000 isan-taona dia Hetra amin’ny Vola miditra (IR) no aloa mialohan’ny :
a-15 May ho an’ny taona iasana  Janoary - Desambra,
b-15 Novambra ho an’ny taona iasana  Jolay - Jiona,            
d- Ho an’ny hafa dia efa-bolana ao aorian’ny fikatonan’ny kaonty.
3/ Raha vola maty mihoatra ny Ar 200 000 000 dia mandoa Haba amin’ny sanda hary( TVA)

Ny Tahan-ketra

1/ Hetra Tambatra (IS): 5% alaina amin’ny vola maty isan-taona, ny hetra farany ambany dia Ar 16 000,

2/ Hetra amin’ny vola miditra (IR): 20% alaina amin’ny tombombarotra isan-taona. Ny hetra farany ambany dia Ar 100 000 + 5‰ alaina amin’ny vola maty na Ar 320 000 + 5‰ alaina amin’ny vola maty.

3/ Haba amin’ny sanda hary (TVA): 20% ny vola maty.

Ny Birao fandoavan-ketra

1/ Vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 dia any amin’ny Ivon-ketra misy ny toerana onenana (Centre Fiscal),

2/ Vola maty Ar 200 000 000 ka hatramin’ny Ar 4 000 000 000 dia any amin’ny sampan-draharaham-paritry ny hetra (SRE),

3/ Vola maty mihoatra ny Ar 4 000 000 000 dia any amin’ny foibe fitantanana ara-ketra ny orinasa vaventy (DGE).

ny hetra fanampiny: