"La DGI vers une culture d'excellence"

FANOKAFANA AMIN’NY FOMBA OFISIALY
NY ANDIAM-PAMPIOFANANA TAONA 2022 HO AN’IREO MPIASAN’NY HETRA

Tontosa soa aman-tsara ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny andiam-piofanana anatiny, taona 2022, ho an’ireo mpiasan’ny Hetra, izay natao ny alatsinainy 14 ka hatramin’ny zoma 18 Novambra lasa teo, tany Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro.

« Fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa », izay no tanjon’ity fandaharan’asa aroson’ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra ary tohanan’ny Banque Africaine pour le Développement na ny BAD ity ; ka taranja lehibe miisa 8 no nodinihana nandritra izay 05 andro izay :
-    ny Fampatsiahivana ny fitsipi-pitondrantena amin'ny maha-olona sy eo amin’ny sehatry ny asa fampidiran-ketra na ny « Éthique et Déontologie de la profession des agents de l'administration fiscale »,
-    ny fitantanana Ivon-ketra (gestion d’unité opérationnelle),
-    ny Fitsirihana ara-ketra (Contrôle fiscal),
-    ny  Fifanolanana ara-ketra (Contentieux fiscal),
-    ny « correspondance administrative »,
-    ny Hetra amin’ny vola miditra (Impôt sur le Revenu),
-    ireo Hetra tsy mivantana (Droits indirects), nosinganina manokana ny Hetra tsy mivantana alaina min’ny fandaniana (Droit d’accises),
-    ary ny saram-pandraiketana (Droit d’enregistrement).

Notsindriana manokana ihany koa ireo karazana tolotra tsy an-kasika ho an’ireo mpandoa hetra toa ny e-Hetraphone sy ny e-Hetra, ary ireo rindram-baiko vaovao manaraka ny teknôlôjia, izay tafiditra ao anatin’ireo fanavaozana ny fitaovam-piasana sy ny fironana any amin’ny fialana amin’ny taratasy na ny « initiatives digitales », tahaka ny Système d’Administration Fiscale Intégré (SAFI) sy ny Suivi Qualitatif des Vérifications fiscales (SQVF).

Mpampiofana efa vonto traikefa ary mahafehy tanteraka ireo andinin-dalàna sy kipitsopitsony rehetra amin’ny fitakian-ketra no miantsoroka ity fampiofanana ity, ka notsipihan’ny Talen’ny fampiofanana arak’asa, Andriamatoa RASAMOELINA Wickliff Joël, nisolo tena ny Tale jeneralin’ny Hetra Andriamatoa GERMAIN, tamin’izany fa « Avokavoky ny sampan-draharaha » -satria antoky ny fahatsaran’ny vokatra azo ary fitaovana lehibe hahafahana manatanteraka amin’ny antsakany sy andavany ny asa saropady izay iandraiketan’ireo mpiasan’ny Hetra- izany fampiofanana izany.

Naneho ny fankasitrahany feno koa ny Sekretera jeneralin’ny Fiadidiana ny Préfecture tao an-toerana, ka nambarany tamin’izany ny fanantenany ny hihatsaran’ny fifandraisan’ny mpitaky hetra sy ny vahoaka mpisitra-draharaha : « Tsy ho biby fampitahorana intsony ireo mpiasan’ny hetra fa hahay handray amin’ny fomba mendrika ireo mpandoa hetra, amin’ny fanantarehan’izy ireo ny adidiny, izay kitro hifaharan’ny fampandrosoana ny firenentsika ».

Santatra ambavarano ny teto amin’ny faritra Alaotra Mangoro izay misy ny Fitaleavam-paritry ny hetra Alaotra Mangoro, ny sampandraharahan’ny loharanon-ketra anatiny na ny « Service des Ressources locales » SRL ary ireo ivon-ketra efatra (04), Ambatondrazaka, Moramanga, Amparafaravola ary Andilamena, ka hanjohy an’i Boeny ny ekipa ary hiparitaka any amin’ireo faritra 20 hafa, ankoatra an’Analamanga, aorian’izao.