Fanapahana laharana faha°3889-2022 MEF/SG/DGI ny 26 desambra 2022

Momba ny fepetra fampiharana ny andininy 20.07.02 amin’ny CGI mahakasika ny letra mifandraika amin’ny fampahafantarana ara-elektronika.

… Azo atoa amin’ny alalan’ireo fitaovana fandefasana hafatra ara-elektronika ampiasain’ny sampan-draharaha ny hetra ny fampitana ny taratasy.

Ny Tohiny