Hitsivolana lah: 2322/2016 tamin'ny 29 janoary 2016

Mikasika ny fanokafana kaonty manokana ao amin'ny banka foibe ho an'ny famerenena ny vola naloa mialoha nihoatra amin'ny TVA . ny andinindininy