ATRIK'ASA IARAHAN'NY DGI SY NY OECFM Hôtel Carlton Anosy, 24 Aprily 2024

« Mifampihaino, mampitovy fijery no dingana voalohany (...) amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitsirihana ara-ketra », aujourd'hui Andriamatoa GERMAIN, Tale Jeneralin'ny Hetra.
Anio, Alarobia 24 avril 2024 en Tanterahina, entre autres Toit de Tanà Hôtel Carlton Anosy, qui a commencé à se voalohany iarahan'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI) et ny Holafitry ny manampahaizana momba ny fitantanana na ny « Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar » (OECFM). Izany atrik'asa izany dia misoratra tanteraka ao anatin'ny programam-piarahamiasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, et ary indrindra ho fanamafisana ny fiaraha-miombona antoky ny DGI sy ny OECFM manokana.
« Ilay fomba fiasan'ny DGI amin'ilay hoe misokatra (...) dia tena ankasitrahana azy ireo, satria tsisy afa-tsy ny fifampiresahana no mampandroso fa tsy tsara ilay samy miziriziry amin'ny heviny ny tsirairay » - hoy Andriamatoa RAZAMAAKAHEFA Hajaniriana Sekretera Jeneralin'ny OECFM nanamafy.
Mahakasika ireo karazana paika arahana eo amin'ny fanatanterahana ireo adidy ara-ketra na ny « procédures fiscales » ary ny hay lamina amin'ny fanatanterahana ny fitsirihana ara-ketra na ny « méthodologie de contrôle fiscal » ny lahadinika amin'io fihaonana voalohany io , ka handray anjara amin'izany ireo tomponandraikitra avy amin'ny Fitaleavana ny Lalàna ara-ketra sy ny Fifanolanana (DLFC), ny Fitaleavana ny Fikarohana sy ny Fitsirihana ara-ketra (DRCF), ny Fitaleavana ny hetran'ireo orinasa vaventy (DGE) ) ) ) ) ary ireo Sampandraharaham-paritry ny hetran'ny orinasa (SRE) eto Analamanga.
Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fanabeazam-boho ny olom-pirenena ara-ketra ny fifanakalozana toy izao ary dingana fanampiny ho amin'ny fanatrarana ireo vina napetraka sy ho fanatsarana ny fampidiran-ketra.
 
 
      ​