DRAFITRASA STRATEJIKA HO AN'NY TAONA 2024 - 2028

Nikatona anio Alakamisy 18 avril, le 18 avril Centre de Conférence International CCI Ivato, ny Zaikaben'ny mpiasan'ny Hetra na ny "Colloque national de Impôt" ho an'ny taona 2024. 
Roa andro natao hikaonan-doha sy hankatoavana ny Drafitrasa stratejika ho an'ny dimy taona manaraka no nofaranana, ka mpisafo raharahan'ny Hetra maherin'ny 430 avy amin'ny lafivalon'ny nosy no nandray anjara amin'izany asa izany.
Anisan'ny politikam-pitantanana nosafidian'Andriamatoa GERMAIN, Tale Jeneralin'ny Hetra, ny fampandraisana anjara ireo tomponandraikitra rehetra isan-tsokajiny amin'ny fananganana ny drafitrasa izay hiaraha-mananteraka. Izany hoe fampidirana azy ireo ao anatin'ny paika fanapahan-kevitra, mba hahazoana lamina mifanaraka sy mifanentana amin'ny zava-misy sy ny filàn'ireo rantsamangaikan'ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra.
Tanjona stratejika telo (03) no mandrafitra ity Drafitrasa stratejikan'ny DGI ity, dia :
  - Ny fampanarahana ny toetrandro na ny « modernisation »
  - Ny fametrahana politika ara-ketra mahomby
  - Ary ny fampiroboroboana ny fanjakana tsara tantana
Mitsinjara ho andry stratejika 15 kosa izany, ka anisan'izany ny fampitomboana ny isan'ny mpandoa hetra, ny fanatsarana sy fanatsorana ny fandraharahana ny hetra, amin'ny alalan'ny fialana tanteraka amin'ny taratasy na ny « dématérialisation », ny fanabeazamboho ny olom-pirenena ara-ketra, amin'ny alalan'ny fanatonana bebe kokoa ny vahoaka, ary ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly.
Natokana tanteraka ho an'ny asa fananganana ny Drafitra stratejika, nankatoavin'ny rehetra ka tsy nasiam-panitsiana ny photoana manontolo. Ary nampahafantarina tao anatin'izany koa ireo fanovana entin' ny Lalàna mifehy ny tetimbolam-panjakana LFI 2024 sy ny fampiharana izany.