Immatriculation

 

Paika momba ny fanomezana laharam-pamantarana ny mpandoa hetra 


Dingana arahina amin'ny fananganana orinasa

 1. Ivotoeran-ketra mifanaraka amin’ny fonenan’ny mpandoa hetra (handoavana ny hetra tambatra na ny ampaham-bola narotsaka mialoha).
 2. Instat Anosy (hakana ny karatra statistika)
 3. Ivotoeran-ketra (hakàna ny laharam-pamantarana ny mpandoa hetra)
 4. Rejisitry ny varotra eny Anosy

Taratasy ilaina ahazoana ny laharam-pamantarana ny mpandoa hetra

 1. Kara-panondrom-pirenena na karatry ny mponina ho an’ny vahiny.
 2. Karatra statistika
 3. Tapakila sy taratasy fandrotsaham-bola momba ny hetra tambatra na ny ampaham-bola aloa mialoha
 4. Fanamarinam-ponenana,
 5. Kisarisary misy ny toeram-piasana voamarin'ny fokontany,
 6. Titra ny fananan-trano, (ho an'ireo manofa, na mahazo alalana ampiasana ny trano),
 7. Kara-piara ho an’ireo mpitatita entana, mpitatitra olona, mpampanofa fiara
 8. Fahazoan-dalana ho an’ireo fiara karetsaka sy ny fiara mpitatitra olona.
 9. Fahazoan-dalana ho an’ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola.
 10. Fanomezan-dalana avy amin’ny Ministera ho an’ny sekoly, ny mpitrandraka harena an-kibon’ny tany, ny toeram-panatobiana fanafody,… (sy ireo asa hafa ilana fanomezan-dalana)
 11. Fanomezam-pahefana voamarina raha toa ka misy tsy fahatongavan’ny mpangataka ny fanamarinana ny laharam-pamantarana sy ny kara-panondrom-pirenen’ny nomem-pahefana.
 12. Sata voasoratra, fifanaraham-pitoerana na didim-pitondrana manendry ny famoaham-bola na tapakila fandrotsaham-bola avy amin’ny fandraharahana isam-paritra, fanamarinam-pisiana, kara-panondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenan’ny mpitantana na ny filoha, karatra statistika ho an’ny fikambanana na ONG. Ho an’ireo karazan’orinasa hafa rehetra hatonina ny EDBM.
 13. Nomerao ny kaonty ammin'ny Banky,
 14. Nomerao ny fangatahana fisoratana anarana tao amin'ny NIFONLINE sy ny taratasy fameno misy izany fangatahana fisoratana amin'ny fanisana izany.


Taratasy ilaina ahazoana dikasolo

 1. Fanamarinana fanambarana fahaverezana avy amin’ny paositry ny pôlisy na ny paositry ny zandarimaria raha toa ka nisy fahaverezana.
 2. Kara-panondrom-pirenena, (kara-panondrom-pirenen’ny mpitantana ho an’ny orinasa), karatra statistika, fanamarinam-ponenana,(fanamarinam-ponenan’ny mpitantana sy fanamarinam-pisiana ho an’ny orinasa), toe-ketra, kara-pamantarana ny asa aman-draharaha (CF na CIS)
 3. Fangatahana an-tsoratra.

Taratasy ilaina mikasika ny fitsaharana amin'ny asa

 1. Fangatahana fitsaharana nankatoavin’ny tompon’andraikitry ny ivotoeran-ketra ho an’ny orinasan’olon-tokana na fitanana an-tsoratra mirakitra ny fanafoanana voasoratra am-boky ao amin’ny biraon-ketra mitantana ny antontan-taratasiny ho an’ny orinasa (dikany roa)
 2. Ny karatra na fanamarinana ny fanambarana fahaverezana avy amin’ny paositry ny pôlisy na ny paositry ny zandarimaria raha toa ka misy fahaverezan’ny matoan’ny fanamarinana.

Varotra ho an'ny rehetra

Quelques textes reglementaires concernant le Marchés publics.

Circulaire n° --2021-MEF/SG/DGI du 09/07/2021 Circulaire d'exécution budgétaire suivant LFR 2021.

Note n° 001-MEF/SG/DGI/DLFC du 16/04/2021 Immatriculation fiscale et paiement d'acompte pour les contribuables exerçant exclusivement des activités relevant des marchés publics.

Note n° 12-MEF/SG/DGI/DLFC du 25/03/2021 Attestation de retenue de la Taxe sur Marchés Publics.

Note n° 011-MEF/SG/DGI/DLFC du 05/02/2021 Régularisation des opérations relevant des marchés publics normalement soumises à la TMP, exécutées en 2020.

Circulaire n° 006-MEF/SG/DGI/DLFC du 22/01/2021 Rappel et précisions sur les dispositions relatives à la TMP.

Circulaire n° 001-MEF/SG/DGI/DLFC du 04/03/2020 Modalités d'application des dispositions des articles 06.02.01 et suivant le CGI relatives à la Taxe sur les Marchés publics.

Famerenana TVA

 • Statistique et délai de remboursement de crédits de TVA 2011. Lire
 • Statistique et délai de remboursement de crédits de TVA (récap mai 2010). Lire
 • Statistique et délai de remboursement de crédits de TVA (récap au juin 2010). Lire
 • Statistique et delai de remboursement de crédits de TVA Année 2009 (en date du 01/02/10). Lire

Centre de gestion agréé

Arreté d'application n° 17514/08 du 23 Septembre 2008 

Portant application des dispositions du Code Général des Impôts relatives aux Centres de Gestion. [lire]

Tovana TVA

Manuel d'envoi des annexes TVA