Fanabeazana ny maha-olompirenena ara-ketra

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 9 Aogositra 2023 teto Toamasina sy Fenoarivo Atsinanana 

      

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 4 Aogositra 2023 tao Moramanga sy Andaingo

      

 

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 3 Aogositra 2023 tao Morarano chrome sy Tanambe

      

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 2 Aogositra 2023 tao Morarano chrome sy Tanambe

      

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 2 Aogositra 2023 teo Toamasina

      

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 1 Aogositra 2023 tao Ambatondrazaka sy Ambatosoratra.

      

Faritra faha-12 andalovan'ny Ekipa Anjara Hetrako ny eto Alaotra Mangoro

Nosokafana omaly 31 jolay tao amin'ny efitrano malalaky ny Hôtel Le Vahiné Ambatondrazaka ny hetsika Anjara Hetrako Faritra Alaotra Mangoro, teo ambany fitarihan'Andriamatoa RASOLOFONANTENAINA José, Mpanolotsaina ara-teknika an-dRamatoa Minisitry ny Toekarena sy ny Tetibola, ary nohotronin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eto Ambatondrazaka sy ny manodidina.

Isany nanome voninahitra izany lanonana izany Andriamatoa RABEKIJANA Solohery, Solombavambahoaka voafidy tao Amparafaravola ary mpikambana ao amin'ny Vaomiera Toekarenan'ny Antenimieram-pirenena, izay nanamafy ny fisaorana ny governemanta amin'ny fanatontosana hetsika toy izao ho fitsinjovana ireo mpandraharaha.

Nohamafisin'Andriamatoa Mpanolotsaina ara-teknika ihany koa ny maha-"Vary sy rano tsy mifanary" ny fanjakana sy ny vahoaka, ary ny tsodrano hahatrarana ny tanjona napetraka ka hampipaka tsy ho ela izany any amin'ny fiainam-bahoaka tsirairay avy.

Haharitra hatramin'ny 5 aogositra ity Anjara Hetrako eto Alaotra Mangoro ity, ka hitety an'i Tanambe sy Morarano Chrome ary hifarana ao Andaingo sy Moramanga.

ITASY sy BONGOLAVA mandray ny Hetsika Anjara Hetrako

Tontosa omaly 13 Jona, tao amin'ny Tranom-pokonolona Miarinarivo, ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Anjara Hetrako, izay notarihin'ny Jeneraly ANDRIAMANANA Solofonirina Maherizo, Governoran'ny Faritra Itasy, ary nohotronin'ireo Solombavambahoaka voafidy teto an-toerana sy ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo ary ny delegasiaonina notarihan'Andriamatoa GERMAIN Tale Jeneralin'ny Hetra.

Efa tsy zoviana amin'ny rehetra moa ny hetsika Anjara Hetrako, izay sehatra iray natao hanamorana ny fampidirana ireo mpandraharaha madinika hiditra ao amin'ny valan'ny ara-dalàna.

Dika mitovy amin'ny kara-panondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana ihany no takiana ary vola Ar 16 000, izay aloa amin'ny e-Hetraphone, izany hoe miaraka amin'ny kaonty MVola, OrangeMoney na AirtelMoney.

Haharitra hatramin'ny 17 Jona izao fandalovan'ny ekipa Anjara Hetrako amin'ny fiadidian'ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Itasy izao.

 

ANJARA HETRAKO ny 4 May 2023 tao Taolagnaro.

          

 

ANJARA HETRAKO ny 3 May 2023 tao Ambovombe.

       

     

 

ANJARA HETRAKO ny 2 May 2023 tao Ambovombe.

                

AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 29 Aprily 2023 tao Taolagnaro sy Amboasary atsimo.

                     

Hetsika Anjara Hetrako - ANOSY/ANDROY no manokatra ny taona 2023

Tontosa omaly 27 Aprily 2023, tao amin’ny Lapan'ny tanànan’i Tolagnaro, ny lanonana Fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny tolotra e-Hetraphone sy fanokafana ny hetsika ANJARA Hetrako ho an'ny faritra Anosy sy Androy, izay notarihin'ny Préfet-ny faritra Anosy ary noatrehan’ny solontenan’ny Governora sy ny ben’ny tanànan’i Tolagnaro.

Manomboka izao dia afaka misitraka ny tolotra e-Hetraphone ny vahoakan’i Tolagnaro sy ny manodidina. Raha tsiahivina dia fitaovana iray ahafahan’ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany manao ny filazana ara-ketra sy mandoa ny Hetra Tambatra na ny "Impôt synthétique" amin'ny alalan'ny finday, ity tolotra e-Hetraphone ity, izay  Fiaraha-miasan'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI) amin'ny Mvola, Orange Money sy Airtel Money.

Ny hany fepetra takiana dia ny fananana laharana ara-ketra sy kaonty Mvola na Orange Money na Airtel Money ihany. Koa na aiza na aiza toerana voarakotry ny iray amin'ireo tambajotran-tserasera telo ireo dia ahafahana manatanteraka izany.
Mampihena ny fivezivezena, maimaimpoana ary mora ampiasaina ihany koa ny e-Hetraphone, satria tahaka ireo tolotra fandoavana fakitiora amin'ny mobile banking rehetra dia kaody "ussd" tsotra no ampiasaina ary manaraka avy hatrany ny torolalana ny mpampiasa ny tolotra.

Koa satria natokana ho an’ireo olona efa manana laharana ara-ketra ity tolotra ity dia ny Hetsika anjara Hetrako kosa indray no ahafahana mahazo izany. Fanamorana ny fidirana ao amin'ny valan'ny ara-dalàna tokoa mantsy no tanjona lehiben'ny hetsika ANJARA Hetrako, satria Karapanondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana ary ny Hetra farafahakeliny tokony aloa (minimum de perception) ihany no fepetra takiana. Fanampin’izany, azo eo no ho eo ny karatry ny mpandoa hetra.

Ny hetsika ANJARA Hetrako eto amin'ny faritra Anosy sy Androy ary no manokatra an'ity taona 2023 ity ary mbola hitohy amin'ireo faritra hafa izany. Tolagnaro no hanombohana azy ny 27, 28, 29 aprily ary hitodi-doha any Amboasary sy Ambovombe kosa ny ekipa 02, 03, 04 Mey ho avy izao.

Ampatsiahivina amin'ireo olompirenena amin'izao hetsika izao tokoa mantsy fa ny antom-pisian'ny Hetra sy ny fampiasana azy dia hampandrosoana ny faritra, hanatsarana ireo fotodrafitrasa sy tolotra isankarazany hositrahin'ny tsirairay.

Etsy ankilany kosa, dia fanatsàrana ny fitantanan-draharaha sy ny fandrindrana ny loharanom-bola anatiny no setrin'izany ho an'ny sampandraharaham-panjakana.

Ankoatra izay dia voasongadina tamin'izao fotoana izao ny finiavan'ireo rantsamangaikan'ny fanjakana hifanome tanana ho fanatanterahana ireo velirano napetraky ny fitondram-panjakana, izay anisan’ny lehibe indrindra ao anatin’ny izany dia ny ady amin'ny kolikoly.

DGI, « Sampandraharaha liam-pivoarana, mangarahara ary andrin’ny fisandratana »

HAINAO VE?

Ny fomba fikajiana ny Hetra Tambatra. Hijery