Tatitry ny famorian-ketra

Ny famorian-ketra dia azo lazaina ho sarotra ihany satria maro ireo andiany tsy maintsy atrehana izay mifampiankina tsy azo sarahina. Ny tetik’asa ankapobe ny Fanjakàna dia hanisy fanovana maventy amin’ny lafiny politika ara-ketra izay tanterahin’ny foibe fitantanana ny hetra. Ny ambangovangony