ORINASA

Ireo sosaiety mitady tombontsoa iraisana. Toy ny SA, SAU, SARL, SARLU , sns …

- Ny hetra aloa:

1/ Raha Vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 isan-taona dia Hetra Tambatra (IS)no aloa mialoha ny 31 Martsa any amin’ny Ivon-ketra misy ny toerana onenana,

2/Raha Vola maty mihoatra ny Ar 200 000 000 isan-taona dia Hetra amin’ny Vola miditra (IR) no aloa mialohan’ny :
a-15 May ho an’ny taona iasana  Janoary - Desambra,
b-15 Novambra ho an’ny taona iasana  Jolay - Jiona,            
d- Ho an’ny hafa dia efa-bolana ao aorian’ny fikatonan’ny kaonty.
3/ Raha vola maty mihoatra ny Ar 400 000 000 dia mandoa Haba amin’ny sanda hary( TVA)

Ny Tahan-ketra

1/ Hetra Tambatra (IS): 5% alaina amin’ny vola maty isan-taona, ny hetra farany ambany dia Ar 16 000,

2/ Hetra amin’ny vola miditra (IR): 20% alaina amin’ny tombombarotra isan-taona. Ny hetra farany ambany dia Ar 100 000 + 5‰ alaina amin’ny vola maty na Ar 320 000 + 5‰ alaina amin’ny vola maty.

3/ Haba amin’ny sanda hary (TVA):

 0% asa fanondranana,

- 5% gazy fandrehitra,

- 15% ho an'ny lasantsy sy ny gasoil,

- 20% ho an'ny zo iombonana.

Ny Birao fandoavan-ketra

1/ Vola maty latsaky ny Ar 200 000 000 dia any amin’ny Ivon-ketra misy ny toerana onenana (Centre Fiscal),

2/ Vola maty Ar 200 000 000 ka hatramin’ny Ar 4 000 000 000 dia any amin’ny sampan-draharaham-paritry ny hetra (SRE),

3/ Vola maty mihoatra ny Ar 4 000 000 000 dia any amin’ny foibe fitantanana ara-ketra ny orinasa vaventy (DGE).

ny hetra fanampiny: