Akon'ny Hetra 52, Aogositra 3018.

+ Fiofanana ,ahakasika ny fitsirihana ara- ketra sy fisavana ara-ketra, ny tanjona dia ny hanatsarana ny fomba fiasa sy hametrahana lamina maty paika hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpandoa hetra st ny mpandraharaha,

+ DGI- SAMIFIN: Fanakanana ny vola maloto tsy hivezivezy,

+ DGI- ANMCC: Fifanakalozam- baovao eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-bola sy ara-barotra,

+ HetraOnline: Rindram-baiko vaovao ho fanatsarana  hatrany ny fomba fandoavan-ketra.