Filazana fetra farany ambany fakana amin'ny Karana sy mitovy aminy

Filazana fetra farany ambany fakana amin'ny Karana sy mitovy aminy ho 2000 Ar , mihatra manomboka ny volana Jona2019.
Araka ny CGI, 01.03.03 9 , 01.03.16 izay mifanaraka amin'ny fampiharana ny LFR 2019. Ny ambangovangony