Fanapahana faha 06 MEF/SG/DGI/DGD ny 12 jona 2019,mitondra ny fampiharana ireo fepetra ny artikla 01.01.15 sy 01.02.06 ao amin’ny fehezana ankapobe ny hetra.

Mifanaraka amin’ny hetra aloa mialoha mifanandrify amin’ny hetra amin’ny vola maty sy ny hetra tambatra ho an’ny fanafarana entana. Tohiny