Filazana laharana faha:158MEF/SG/DGD tamin'ny 27 Jona 2019

Fomba fikajiana ny fakana ny hetra aloa mialoa amin’ny Hetra amin’ny vola maty (IR) na ny Hetra Tambatra (IS). Ho fampiharana ny didim- panjakana laharana faha: 2019-005 du 25/05/2019 mitondra ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana ho an’y tanna 2019, sy ny fanapahana laharana faha 06MEF/SG/DGI/DGID tamin’ny 12/06019 ary ny fanambaràna niarahan’ny DGI/DGD tamin’ny 18 Jona 2019. Tohiny