Alimanàka ny fotoam-pandoavan-ketra 2024 N.B: Si la date mentionnée est férié ou week end, l'échéance est réportée au jour ouvrable qui suit

 • Janoary
 • Febroary
  Farafahatarany ny faha 15 ny volana febroary 15
  • - Hetra amin'nyvola miditra mitsitapitapy IRI, - Fametrahana ampahan-ketra mialoha amin'ny vola miditra IR, - Hetra amin'ny tsenam-baro-panjakana IMP, - hetra tambatra mtsitapitapy ISI, - Hetra amin'ny karama sy ny fidiram-bola mitovy aminy IRSA , - Hetra alaina amin'ny fitomboan-karena avy amin'ny fananana mitera-bolaIRCM, - Hetra tsy mivantana alina amin'ny fandaniana DA, - Hetra manokana amin'ny zava-pisotro misy alikaola, - TVA mihelina.
 • Martsa
 • Aprily
 • Mey
 • Jona
 • Jolay
 • Aogositra
 • Septambra
 • Oktobra
 • Novambra
 • Desambra