Service Regional Des Entreprises Vatovavy Fitovinany

  • Dri Vatovavy Fitovinagny

    Ireo faritra sahanina : Befotaka, Farafangana, Ifanadiana, Mananjary, Ikongo (fort-carnot), Manakara, Midongy Atsimo, Nosy-varika, Vohipeno, Vangaindrano, Vondrozo Mailaka: sre.vatovavyfitovinany@gmail.com