Service Regional Des Entreprises Vatovavy Fitovinany

  • Dri Vatovavy Fitovinagny

    Compétence(s)
 territoriale(s) : Befotaka, Farafangana, Ifanadiana, Mananjary, Ikongo (fort-carnot), Manakara, Midongy Atsimo, Nosy-varika, Vohipeno, Vangaindrano, Vondrozo Email: sre.vatovavyfitovinany@gmail.com