• Miady amin'ny Coronavirus: USD 186,4 tapitrisa natokana tamin'ny USD 671.73 tapitrisa nangatahina
  "Midi Madagasikara" ny 30 Jolay 2020.

 • Famerenana ny fahazoan-trosa haba amin'ny tataon-ketra. - Ny vanim-potoana fametrahana ny rindranasa mihemotra
  Ao amin'ny Fahamarinana amin'ny 22 Jolay 2020.

 • AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 9 Aogositra 2023 teto Toamasina sy Fenoarivo Atsinanana 

        

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 4 Aogositra 2023 tao Moramanga sy Andaingo

        

   

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 3 Aogositra 2023 tao Morarano chrome sy Tanambe

        

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 2 Aogositra 2023 tao Morarano chrome sy Tanambe

        

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 2 Aogositra 2023 teo Toamasina

        

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 1 Aogositra 2023 tao Ambatondrazaka sy Ambatosoratra.

        

  Faritra faha-12 andalovan'ny Ekipa Anjara Hetrako ny eto Alaotra Mangoro

  Nosokafana omaly 31 jolay tao amin'ny efitrano malalaky ny Hôtel Le Vahiné Ambatondrazaka ny hetsika Anjara Hetrako Faritra Alaotra Mangoro, teo ambany fitarihan'Andriamatoa RASOLOFONANTENAINA José, Mpanolotsaina ara-teknika an-dRamatoa Minisitry ny Toekarena sy ny Tetibola, ary nohotronin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry eto Ambatondrazaka sy ny manodidina.

  Isany nanome voninahitra izany lanonana izany Andriamatoa RABEKIJANA Solohery, Solombavambahoaka voafidy tao Amparafaravola ary mpikambana ao amin'ny Vaomiera Toekarenan'ny Antenimieram-pirenena, izay nanamafy ny fisaorana ny governemanta amin'ny fanatontosana hetsika toy izao ho fitsinjovana ireo mpandraharaha.

  Nohamafisin'Andriamatoa Mpanolotsaina ara-teknika ihany koa ny maha-"Vary sy rano tsy mifanary" ny fanjakana sy ny vahoaka, ary ny tsodrano hahatrarana ny tanjona napetraka ka hampipaka tsy ho ela izany any amin'ny fiainam-bahoaka tsirairay avy.

  Haharitra hatramin'ny 5 aogositra ity Anjara Hetrako eto Alaotra Mangoro ity, ka hitety an'i Tanambe sy Morarano Chrome ary hifarana ao Andaingo sy Moramanga.

  ITASY sy BONGOLAVA mandray ny Hetsika Anjara Hetrako

  Tontosa omaly 13 Jona, tao amin'ny Tranom-pokonolona Miarinarivo, ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Anjara Hetrako, izay notarihin'ny Jeneraly ANDRIAMANANA Solofonirina Maherizo, Governoran'ny Faritra Itasy, ary nohotronin'ireo Solombavambahoaka voafidy teto an-toerana sy ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo ary ny delegasiaonina notarihan'Andriamatoa GERMAIN Tale Jeneralin'ny Hetra.

  Efa tsy zoviana amin'ny rehetra moa ny hetsika Anjara Hetrako, izay sehatra iray natao hanamorana ny fampidirana ireo mpandraharaha madinika hiditra ao amin'ny valan'ny ara-dalàna.

  Dika mitovy amin'ny kara-panondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana ihany no takiana ary vola Ar 16 000, izay aloa amin'ny e-Hetraphone, izany hoe miaraka amin'ny kaonty MVola, OrangeMoney na AirtelMoney.

  Haharitra hatramin'ny 17 Jona izao fandalovan'ny ekipa Anjara Hetrako amin'ny fiadidian'ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Itasy izao.

   

  ANJARA HETRAKO ny 4 May 2023 tao Taolagnaro.

            

   

  ANJARA HETRAKO ny 3 May 2023 tao Ambovombe.

         

       

   

  ANJARA HETRAKO ny 2 May 2023 tao Ambovombe.

                  

  AKON'NY ANJARA HETRAKO ny 29 Aprily 2023 tao Taolagnaro sy Amboasary atsimo.

                       

  Hetsika Anjara Hetrako - ANOSY/ANDROY no manokatra ny taona 2023

  Tontosa omaly 27 Aprily 2023, tao amin’ny Lapan'ny tanànan’i Tolagnaro, ny lanonana Fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny tolotra e-Hetraphone sy fanokafana ny hetsika ANJARA Hetrako ho an'ny faritra Anosy sy Androy, izay notarihin'ny Préfet-ny faritra Anosy ary noatrehan’ny solontenan’ny Governora sy ny ben’ny tanànan’i Tolagnaro.

  Manomboka izao dia afaka misitraka ny tolotra e-Hetraphone ny vahoakan’i Tolagnaro sy ny manodidina. Raha tsiahivina dia fitaovana iray ahafahan’ireo mpandraharaha madinika sy salantsalany manao ny filazana ara-ketra sy mandoa ny Hetra Tambatra na ny "Impôt synthétique" amin'ny alalan'ny finday, ity tolotra e-Hetraphone ity, izay  Fiaraha-miasan'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI) amin'ny Mvola, Orange Money sy Airtel Money.

  Ny hany fepetra takiana dia ny fananana laharana ara-ketra sy kaonty Mvola na Orange Money na Airtel Money ihany. Koa na aiza na aiza toerana voarakotry ny iray amin'ireo tambajotran-tserasera telo ireo dia ahafahana manatanteraka izany.
  Mampihena ny fivezivezena, maimaimpoana ary mora ampiasaina ihany koa ny e-Hetraphone, satria tahaka ireo tolotra fandoavana fakitiora amin'ny mobile banking rehetra dia kaody "ussd" tsotra no ampiasaina ary manaraka avy hatrany ny torolalana ny mpampiasa ny tolotra.

  Koa satria natokana ho an’ireo olona efa manana laharana ara-ketra ity tolotra ity dia ny Hetsika anjara Hetrako kosa indray no ahafahana mahazo izany. Fanamorana ny fidirana ao amin'ny valan'ny ara-dalàna tokoa mantsy no tanjona lehiben'ny hetsika ANJARA Hetrako, satria Karapanondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana ary ny Hetra farafahakeliny tokony aloa (minimum de perception) ihany no fepetra takiana. Fanampin’izany, azo eo no ho eo ny karatry ny mpandoa hetra.

  Ny hetsika ANJARA Hetrako eto amin'ny faritra Anosy sy Androy ary no manokatra an'ity taona 2023 ity ary mbola hitohy amin'ireo faritra hafa izany. Tolagnaro no hanombohana azy ny 27, 28, 29 aprily ary hitodi-doha any Amboasary sy Ambovombe kosa ny ekipa 02, 03, 04 Mey ho avy izao.

  Ampatsiahivina amin'ireo olompirenena amin'izao hetsika izao tokoa mantsy fa ny antom-pisian'ny Hetra sy ny fampiasana azy dia hampandrosoana ny faritra, hanatsarana ireo fotodrafitrasa sy tolotra isankarazany hositrahin'ny tsirairay.

  Etsy ankilany kosa, dia fanatsàrana ny fitantanan-draharaha sy ny fandrindrana ny loharanom-bola anatiny no setrin'izany ho an'ny sampandraharaham-panjakana.

  Ankoatra izay dia voasongadina tamin'izao fotoana izao ny finiavan'ireo rantsamangaikan'ny fanjakana hifanome tanana ho fanatanterahana ireo velirano napetraky ny fitondram-panjakana, izay anisan’ny lehibe indrindra ao anatin’ny izany dia ny ady amin'ny kolikoly.

  DGI, « Sampandraharaha liam-pivoarana, mangarahara ary andrin’ny fisandratana »

  HAINAO VE?

  Ny fomba fikajiana ny Hetra Tambatra. Hijery

   

 • La fiscalité à visage humain

 • Recrutement de 40 élèves inspecteurs des impôts dans le cadre des concours d'entrée à l'ENAM.

 • Pour sécuriser les recettes fiscales.

 • Fiscalité: ni création de nouveaux impôts ni hausse de taux.

 • Recouvrement fiscal du 1er trimestre 2009

 • Environnement fiscal: Madagascar figure parmi les pays à harcèlement anormal.

 • L’Ecole nationale d’Administration de Madagascar (ENAM),

  Ils étaient ainsi 201 à recevoir leurs diplômes, notamment avec le titre d’inspecteurs d’administration pénitentiaire, de commissaires de commerce et de la concurrence, d’inspecteurs des domaines et de la propriété foncière et d’inspecteurs des impôts. 

  [la suite]

 • Baisse minimum des recettes fiscales

 • « Seuls les impôts constituent un véritable levier pour faire développer vraiment Madagascar de façon indépendante et durable. C’est pourquoi chaque citoyen se doit de participer au Développement du pays, à travers le paiement des impôts. » selon le Président de la république ... La suite 

   

 • REVUE DE PRESSE DU 05 DECEMBRE 2019

  LUTTE CONTRE LES FLUX FINANCIERE ILLICITES : Signature d’une convention en vue (LA VERITE) : Transparence et partage de données. Madagascar s’engage dans l’agenda 2060 de l’Union africaine concernant la lutte contre les Flux Financiers illicites (FFI). Une délégation conduite par Richard Randriamandrato, Ministre de l’ Economie et des Finances et composée du Directeur général des impôts, Germain, du Directeur de la législation fiscale et du contentieux Miandry Rakotondramanana, ainsi que Hajarivony Andriamarofara de la Banque mondiale, a en effet assisté à la réunion dans le cadre du 10ème anniversaire du Forum mondial. L’événement s’est tenu le 26 au 27 novembre dernier à Paris, au centre de conférence de l’OCDE ou organisation de coopération et de développement économiques. En marge de ce forum, la Direction générale des impôts (DGI) a aussi approché la Commission aux affaires économiques de l’union africaine. Les discussions ont surtout été axées sur la lutte contre les flux financiers illicites, entre autres l’évasion fiscale, les contrebandes. Une signature de convention est en vue afin de matérialiser l’ambition de Madagascar en termes de redressement dans le recouvrement des impôts. « Nous prévoyons une ratification de cette convention ce mois-ci. Sa signature permettra à la DGI d’obtenir des informations sur les mouvements financiers des firmes multinationales (FMN) implantées dans le pays.

  TAXATION DE 20% SUR LE MAÏS ET LE BLE : « Aucun impact au niveau des prix sur le marché » (LA VERITE) : En cours d’examen au Sénat. Le projet de loi de finances (PLFI) 2020 crée en ce moment une grande polémique auprès des opérateurs locaux. Les discussions portent surtout sur la taxation sur la valeur ajoutée du maïs et du blé. Les professionnels de l’agriculture et de l’élevage craignent une éventuelle hausse de prix de ces produits et de leurs dérivés comme la provende. Questionner sur le sujet hier à Antaninarenina, Monsieur Germain, directeur général des impôts (DGI), affirme le contraire. Selon ses dires, cette taxation n’impacte pas le prix de du maïs sur le marché intérieur. « 80% de la population vivent de l’agriculture et de l’élevage. La majorité d’entre eux sont des paysans. Leur production est généralement destinée à l’autoconsommation ou la vente dans le secteur informel. La loi stipule que les entreprises ayant réalisé un revenu de 200 millions d’ariary sont assujettis à la TVA, ce qui n’est pas le cas du secteur informel. De ce fait, la taxation du maïs et du blé concerne uniquement les grandes entreprises », explique le DGI.

  LOI DE FINANCES : Le SIM fait entendre sa voix au Sénat (LES NOUVELLES) : Le syndicat des industries de Madagascar conduite par son président Hassim Amiraly, a rencontré les membres du Sénat hier, au sujet de loi de finances 2020. Deux dispositions principales retiennent particulièrement l’attention de ces membres de secteur privé : le maintien à 10% des droits de douane sur l’importation de bondillons de savon et l’application de la TVA sur le maïs et les tourteaux. Pour les SIM, ces dispositions vont à l’encontre du défi de développement de l’industrialisation et tuent l’industrie malgache qui peine actuellement à suivre avec l’abondance des produits d’importation sur le territoire. De ce fait, le SIM demande au Sénat de ramener à 20% les droits de douane sur l’importation de bondillons de savon.

  LFI 2020 : Flou sur l’utilisation de 770 milliards Ariary d’investissements, selon la Société Civile (MALAZA) : Les régionales visant à mettre en œuvre la décentralisation effective ne sont pas non plus mentionnée dans ce projet de texte. Pas plus tard qu’hier, les industriels, par la voix du Syndicat des industries de Madagascar , et la société civile, à travers le collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), ont dessiné les imperfections autour dudit projet de loi. C’était hier à l’occasion de leur rencontre avec les Sénateurs au Palais d’Anosy. L’opacité des affectations de certaines provisions inscrites dans le projet de loi de figure parmi les points critiqués par le CCOC.

  Entre autre, la destination opaque autour des provisions sur des investissements internes totalisant 770 milliards Ariary a été soulevée par le CCOC.

  LOI DE FINANCES 2020 : Ultime combat du HVM contre le régime Rajoelina (MIDI) : La majorité au Sénat votera ou non le projet de loi de finances 2020, le mandat des actuels Sénateurs sera écourté. La porte-parole du gouvernement Lalatiana Andriatongarivo l’a confirmé. Une élection sénatoriale anticipée sera organisée au cours de l’année qui va débuter dans 27 jours. La confirmation de la ministre de la communication et de la Culture est confirmée par le projet de loi de finances initiale pour 2020 qui prévoit un Sénat à 18 membres contre 63 qui composent l’actuelle chambre haute à majorité HVM.