• Fampiharana ny fepetra ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny hetra mifandraika amin'ny rejisitra an'ireo tompon'ny tombontsoan'ny fikambanana ara-dalàna sy ny fandaminana ara-dalàna. Ny tohiny
  12 jolay 2024
 • Fitondrana nomerika ny tolotra hetra sy ny fomba fitantanana ny hetra, ao amin’ny rafitra fitantanana hetra mitambatra (SAFI). Ny tohiny
  11 jolay 2024
 • Fitondrana nomerika ny tolotra hetra sy ny fomba fitantanana ny hetra, ao amin’ny rafitra fitantanana hetra mitambatra (SAFI)
  11 jolay 2024
 • Portant sur la mise en place du module de recouvrement des arriérés fiscaux dans le Système d'Administration Fiscale Intégré (SAFI).  [Voir plus]
  06 may 2024
 • Nikatona anio Alakamisy 18 avril, le 18 avril Centre de Conférence International CCI Ivato, ny Zaikaben'ny mpiasan'ny Hetra na ny "Colloque national de Impôt" ho an'ny taona 2024.  Roa andro natao hikaonan-doha sy hankatoavana ny Drafitrasa stratejika ho an'ny dimy taona manaraka no nofaranana, ka mpisafo raharahan'ny Hetra maherin'ny 430 avy amin'ny lafivalon'ny nosy no nandray anjara amin'izany asa izany. Anisan'ny politikam-pitantanana nosafidian'Andriamatoa GERMAIN, Tale Jeneralin'ny Hetra, ny fampandraisana anjara ireo tomponandraikitra rehetra isan-tsokajiny amin'ny fananganana ny drafitrasa izay hiaraha-mananteraka. Izany hoe fampidirana azy ireo ao anatin'ny paika fanapahan-kevitra, mba hahazoana lamina mifanaraka sy mifanentana amin'ny zava-misy sy ny filàn'ireo rantsamangaikan'ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra. Tanjona stratejika telo (03) no mandrafitra ity Drafitrasa stratejikan'ny DGI ity, dia :   - Ny fampanarahana ny toetrandro na ny « modernisation »   - Ny fametrahana politika ara-ketra mahomby   - Ary ny fampiroboroboana ny fanjakana tsara tantana Mitsinjara ho andry stratejika 15 kosa izany, ka anisan'izany ny fampitomboana ny isan'ny mpandoa hetra, ny fanatsarana sy fanatsorana ny fandraharahana ny hetra, amin'ny alalan'ny fialana tanteraka amin'ny taratasy na ny « dématérialisation », ny fanabeazamboho ny olom-pirenena ara-ketra, amin'ny alalan'ny fanatonana bebe kokoa ny vahoaka, ary ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Natokana tanteraka ho an'ny asa fananganana ny Drafitra stratejika, nankatoavin'ny rehetra...
  25 aprily 2024
 • « Mifampihaino, mampitovy fijery no dingana voalohany (...) amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitsirihana ara-ketra », aujourd'hui Andriamatoa GERMAIN, Tale Jeneralin'ny Hetra. Anio, Alarobia 24 avril 2024 en Tanterahina, entre autres Toit de Tanà Hôtel Carlton Anosy, qui a commencé à se voalohany iarahan'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI) et ny Holafitry ny manampahaizana momba ny fitantanana na ny « Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar » (OECFM). Izany atrik'asa izany dia misoratra tanteraka ao anatin'ny programam-piarahamiasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, et ary indrindra ho fanamafisana ny fiaraha-miombona antoky ny DGI sy ny OECFM manokana. « Ilay fomba fiasan'ny DGI amin'ilay hoe misokatra (...) dia tena ankasitrahana azy ireo, satria tsisy afa-tsy ny fifampiresahana no mampandroso fa tsy tsara ilay samy miziriziry amin'ny heviny ny tsirairay » - hoy Andriamatoa RAZAMAAKAHEFA Hajaniriana Sekretera Jeneralin'ny OECFM nanamafy. Mahakasika ireo karazana paika arahana eo amin'ny fanatanterahana ireo adidy ara-ketra na ny « procédures fiscales » ary ny hay lamina amin'ny fanatanterahana ny fitsirihana ara-ketra na ny « méthodologie de contrôle fiscal » ny lahadinika amin'io fihaonana voalohany io , ka handray anjara amin'izany ireo tomponandraikitra avy amin'ny Fitaleavana ny Lalàna ara-ketra sy ny Fifanolanana (DLFC), ny Fitaleavana ny Fikarohana sy ny...
  25 aprily 2024
 • Ho an’ireo mpandoa hetra tsy iharan’ny hetra fanampiny, dia tsy maintsy ampidirina amin’ny fanambarany ihany koa ny lisitry ny mpamatsy azy sy ny fividianany entana sy serivisy manaraka ny modely nomen’ny Fitantanana. Art.I.16  Ny tohiny
  07 febroary 2024
 • Ireo Vatantenan'olona na fikambanana mizaka ny zo aman'andraikiny, manao asa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana na inona na inona ny vola miditra aminy, dia iharan'ny hetra amin'ny fidiram-bolany rehetra. Ny olona manao hetsika ao anatin'ny rafitry ny asa ara-pahasalamana dia afaka misafidy ny ho iharan'ny hetra amin'ny famoronana. Ny fepetra fampiharana ireo fepetra ireo dia napetraky ny fitsipika. CDI .Art.01.01.05.V  . Ny Tohiny
  07 febroary 2024
 • Fe-potoana fanampiny ho an'ny mpandoa hetra izay tsy mbola nandefa ny valinteniny tamin'ny fampahafantarana voalohany: fanampim-panazavana kokoa.
  01 febroary 2024
 • Filazana mahakasika ny fanitarana ny fe-potoana famaliana ny fampandrenesana fanamarihana voalohany avy amin’ny fisafoana hetra. ny tohiny
  30 janoary 2024
 • ITASY sy BONGOLAVA mandray ny Hetsika Anjara Hetrako Tontosa omaly 13 Jona, tao amin'ny Tranom-pokonolona Miarinarivo, ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Anjara Hetrako, izay notarihin'ny Jeneraly ANDRIAMANANA Solofonirina Maherizo, Governoran'ny Faritra Itasy, ary nohotronin'ireo Solombavambahoaka voafidy teto an-toerana sy ny Ben'ny tanànan'i Miarinarivo ary ny delegasiaonina notarihan'Andriamatoa GERMAIN Tale Jeneralin'ny Hetra. Efa tsy zoviana amin'ny rehetra moa ny hetsika Anjara Hetrako, izay sehatra iray natao hanamorana ny fampidirana ireo mpandraharaha madinika hiditra ao amin'ny valan'ny ara-dalàna. Dika mitovy amin'ny kara-panondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana ihany no takiana ary vola Ar 16 000, izay aloa amin'ny e-Hetraphone, izany hoe miaraka amin'ny kaonty MVola, OrangeMoney na AirtelMoney. Haharitra hatramin'ny 17 Jona izao fandalovan'ny ekipa Anjara Hetrako amin'ny fiadidian'ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Itasy izao.  
  21 jona 2023
 • Nandray anjara amin'ny Foire Internationale de l'Agriculture ny 22 hatramin'ny 25 Septambra 2022 izao ny DGI ao amin'ny Parc des Expositions Forello Tanjombato.
  26 septambra 2022
 • Fampiofanana manodidina ny lohahevitra "Handraharaha eto Madagasikara : ireo adidy ara-ketran'ny orinasa", Nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny Maison de la PME - Société Générale de Madagascar, ny zoma 16 septambra lasa teo.
  26 septambra 2022
 • Nosoniavina androany 07 jolay 2022 ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny hetra marolafy na ny “Convention multilateral on mutual administrative Assistance in Taxes (MAAC)” izay nanasana manokana an’i Madagasikara. Fifanarahana fiaraha-miasa izay tena zava-dehibe taorian’ny naha-mpikambana an’i Madagasikara Ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Rtoa RABARINIRINARISON Rindra Hasimbelo sy ny Lehiben’ny Vondrona iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny fahaiza-manao, Atoa HAMADI Hakim, no nitarika ny fanaovan-tsonia ary notronin’Andriamatoa RAJOHNSON Olivier Hugues Rija, Masoivohon’i Madagasikara eto Frantsa. Tonga nanatrika ity hetsika ity ihany koa ny tale jeneralin’ny Foibe jeneralin’ny hetra, Atoa GERMAIN izay hanatrika ny atrikasa amin’ity fikaonan-doha iraisam-pirenena ity rahampitso 8 jolay. Efa tamin’ny taona 2017 no nandrasana izany sonia izany saingy nanaiky hiroso amin’izany mangarahara izany ity Governemanta ity, tao amin’ny filankevitry ny minisitra ny 8 jona 2022. Noho izany, firenena 165 no afaka manome "
  14 jolay 2022
 • L'événement ANJARA Hetrako s'est tenu avec succès dans les régions de Menabe et Vakinankaratra, du 17 au 27 mai. Nahomby tokoa ny hetsika satria nahatratra 1842 ny isan'ireo mpandoa hetra vaovao, ary mpandraharaha madinika sy tena madinika ahitana ireo karazan-tsehapamokarana samihafa toy ny fambolena, ny fiompiana, ny varotra maro isan-karazany no namaly ny antso. Raha tsiahivina dia natomboka teto Analamanga, nitohy tany amin'ny faritra Avaratra (DIANA, Sofia ary Betsiboka), ary hanerana ny nosy ity hetsika fanatonana ifotony sy fanamorana ny fidirana anatin’ny ara-dalàna "ANJARA Hetrako" ity. Ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno an'ireo mpiara-miasa nifarimbona ho fanatontosana ny hetsika, ireo tomponandraiki-panjakana nanohana, ary indrindra ireo olom-pirenena resy lahatra amin'ny maha-zavadehibe ny famitana ireo adidy ara-ketra, izay adidy masina tokoa amin'ny firenena.
  25 oktobra 2022
 • Nihaona ny alatsinainy 24 janoary 2021 tetsy amin'ny Tranoben'ny Varotra sy ny Indostria ny avy amin'ny Sampandraharahan'ny Hetra (#DGI ) sy ireo avy amin'ny Sehatra tsy Miankina nandihina ny mety ho fiaraha-miasa sy fifanampiana eo amin'ny sehatry ny fandoavan-ketra. Voasolo tena tao avokoa ireo Vondron'ny mpandraharaha toa ny GEM, ny SIM, ny Fivmpama, ny GEFP, ny sehatry ny fizahan-tany, sns, ary tena nafana ny adihevitra indrindra ny mahakasika  ny redressement fiscal. Nanazava arak'izany ny Tale Jeneralin'ny Sampandraharahan'ny Hetra, Andriamatoa Germain fa  raha ara-dalàna ny fanambarana rehetra natao, ary ananana porofo dia tsy tokony hitaintaina ny tompon'orinasa. Ary mbola nanampy izy fa tsy ilay sora-bola anatin'ny redressement no aloa fa fangatahana fanazavana fotsiny ihany iny. Notsindriany ihany koa fa 10.000 amin'ireo mpandraharaha 750.000  no anaovana io fampatsiahivana io. Niala tsiny arak'izany Andriamatoa Tale Jeneraly raha nandray ilay redressement ho toa ny fanenjehana ireo amin'ny Sehatra tsy Miankina.  Ankoatra izay mbola manana zo hitondra fanazavana ireo ao amin'ny Sehatra tsy Miankina, manan-jo anao adihevitra ara-ketra, manome valiteny amin'ny fanadihadiana atao, manan-jo anao réclamation,  ary farany hampakatra ny raharaha eny amin'ny Filankevim-panjakana na Conseil d'Etat. Maro ireo soso-kevitra sy tolo-kevitra natolotr'ireo mpandraharaha ary horaisina sy hodinihina avokoa hahatongavana amina marimatitra iraisana entina hanampiana ny Sehatra tsy Miankina amin'izao...
  25 janoary 2022
 • Antananarivo, 14 Desambra 2021. Lanonam-pamaranana amin’ny fomba ofisialy ny fiofanana fahatelo momba ny fitaovana TADAT sy ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpandray anjara miisa 51 avy amin’ireo fampisondrotana roa farany nahavita soa aman-tsara ny fiofanana, izany hoe 20 mpiadina nohamarinina tamin’ny taona 2019 sy 31 (anisan’izany ny 03 avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola). tamin’ny taona 2020, natao ny 14 desambra teo tetsy Anosy. Raha ny marina, ao anatin’ny fanavaozana notarihin’ny Tale General Tax Direction (DGI) hanatsarana ny fidiram-bolan’ny hetra, dia natomboka ny volana septambra 2019 ny fiofanana ho an’ny ekipa mpitantana ny fitantanan-ketra momba ny Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) ), dia tamin'ny Janoary sy Febroary 2021 (onja faha-2). Notanterahina ny 6 desambra ka hatramin’ny 13 desambra 2021 araka izany ny fiofanana fahatelo manodidina ny fitaovana TADAT, teo ambany fiahian’ny sekretera jeneralin’ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andry Velomiadana Bearrison RAMAMANAMPANOHARANA. Nahatratra sehatra midadasika kokoa ity fotoam-piofanana farany ity, toy ny mpitantana sy ny lehiben’ny sampana miasa ao amin’ny DGI, ny solontenan’ny sampan-draharaha hafa ao amin’ny MEF (Direction Général de la Douanes, Direction de Audit Intern), Court of Auditors, EDBM, CSI, solontenan’ny ny sehatra tsy miankina sy ny solontenan’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena (CSO), miisa 50 ny mpandray anjara. Araka izany, ao anatin’ny vinan’ny “administration innovative,...
  15 desambra 2021
 • SEMINERA: Forum maneran-tany momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an'ny tanjona hetra Fanakalozana vaovao mahomby amin'ny fomba fijerin'ny mpanamarina ny hetra 26 hatramin'ny 28 Oktobra 2021 IBIS Hotel Mandray ny seminera Global Forum momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an’ny hetra i Madagasikara ny 26 ka hatramin’ny 28 oktobra 2021 ao amin’ny Hotel IBIS Ankorondrano. Ity fiofanana ity dia miompana amin’ny fifandraisana misy eo amin’ny fanadihadiana momba ny hetra nasionaly, ny rafitra fanangonam-baovao sy ny fifanakalozana vaovao (RE). Ny mpandray anjara dia ampahafantarina ny foto-kevitra fototra momba ny mangarahara sy ny RE mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, indrindra ny Exchange of Information on Request (DRE). Amin'ny alalan'ny andiana famelabelarana sy quizzes, ireo mpandray anjara dia ho zatra amin'ny fampiasana ny tambajotra sy ny rafitra fifanakalozam-baovao mba hanatsarana ny kalitaon'ny fanaraha-maso hetra sy hiadiana amin'ny fandosirana hetra. Entanina ireo mpandray anjara mba hampiasa tsara ireo fitaovana EOI ireo amin'ny fampitomboana ny isa sy ny kalitaon'ny fangatahana mivoaka amin'ireo mpiara-miombon'antoka mahazatra. Ny seminera dia hanamafy ny fahatsiarovan'ireo mpandray anjara fa ny fiarovana ny fidiram-bolam-pirenena dia mifandray akaiky amin'ny fampiasana mahomby ity tambajotra EOI ity. Mifototra amin’ny fitaovana fanofanana nomanin’ny Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, ity atrikasa ity dia namboarina hampiasain’ny Tale Jeneralin’ny Hetra eto...
  08 novambra 2021
 • Tahaka ny isan-taona dia nandray anjara tamin'ny Foire Internationale de Madagascar (FIM) taona 2021, ny zoma 16 ka hatramin'ny alahady 19 septambra, ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra. Izany no natao dia ho fanohizana ny ezaka fanatonana ifotony ny mpandoa hetra, koa ankoatra ny fandraisana sy fanazavana ireo fanontaniana samihafa nanitikitika ny mpandoa hetra dia nahafahana nahazo karatry ny mpandoa hetra teo noho eo ihany koa teny an-toerana, ka nahitana solon-tenan'ireo ekipan'ny hetsika ANJARA Hetrako  
  20 septambra 2021
 • Vita sonia ny 2 jolay ny fifanarahana teo amin'ny minisiteran'ny tontolo iainana, ny minisiteran'ny toekarena sy ny vola ary ny komity butana malgache. Ity fiaraha-miombon'antoka amin'ny daholobe ity dia manambatra ny fampiroboroboana angovo madio, fanatsarana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanoherana ny fahasimban'ny ala. Dingana voalohany izay ahafahana mampihena ny TVA amin'ny gazy fandrehatra  20% ka hatramin'ny 5%. Miaraka amin'ny 97% ny isan-tokantrano mbola mampiasa hazo / arina, miaraka amin'ny fanjifana hazo 450,000 t isan-taona, ity fifanarahana ity dia sady hanatsara ny fiainam-pianakaviana no hampihena ny ala. Ny fifanarahana dia manan-kery mandritra ny herintaona ary tsy maintsy havaozina. Nanamorana ny vidin'ny butana 9% ary nizara tavoahangy 15000 maimaim-poana, anisan'izany ny 6000 4kg ary 9000 9kg. Fihenam-bidy 80% no hapetraka amin'ny varingarina 9 kg ary fivarotana solika amin'ny antsinjarany no hatao amin'ny isa amidy any amin'ny Faritra. Ny CMDB dia hanamboatra ala indray 60 ha / taona amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana.    
  27 jolay 2021
 • Tontosa anio Zoma 30 oktobra ny fivoriana voalohan’ny Komity mpandrindra na ny Comité de Pilotage ho an’ny tolotra vaovao ao amin’ny sehatra e-Hetra dia ny e-Bilan izany. Marihana fa ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no mitarika ity Komity ity, ary ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana Ankapobeny ny Hetra, ny Filankevitra ambony momba ny fitantanana kaonty (CSC), ny holafitr’ireo mpitantan-kaonty (OECFM), ny Banky Foiben'i Madagasikara, ny GBCI Pnud ary IKA Conseil no mandrafitra azy. Marihana fa ny e-bilan dia fitaovana iray napetraky ny Ministeran'ny Toe-karena sy Fitantanam-bola entina hiadina amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanaovana kaonty sy bilan. Ny tanjona dia mba tsy ho samihafa na koa hoe hiovaova ny bilan ampiasaina arakarakara ny ilàna azy, eny amin'ny ivon'ny hetra, eny amin'ny orinasa, eny amin'ny tsenam-barom-panjakana...
  02 novambra 2020
 • Ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa « initiatives digitales », ny Foibempitondrana ankapobeny momba ny hetra, izay miara-miombona antoka amin’ny tetikasa « Gouvernance Budgétaire et Croissance Inclusive (GBCI)» tantanan’ny PNUD, ny Filankevitra ambony momba ny fitanana kaonty (CSC), ny holafitry ny « experts comptables et financiers » eto Madagasikara (OECFM) ary ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), dia nanatontosa ny lanonana fanombohana ara-pomba ofisialy ny hetsika ametrahana ny sehatra ahafahana mandefa ireo tatitra momba ny fitantanambola amin’ny alalan’ny tambazotra fifandraisan-davitra izay antsoina hoe « e-bilan » ny andron’ny Alakamisy 24 septambra, tao amin’ny toeram-piasana misy ny Foibempitondrana momba ireo orinasa lehibe eny Amparibe..  Ao anatin’ny rijan-teny manankery momba ny hetra, ireo mpandoa hetra dia tokony handefa eny anivon’ireo ivotoerana momba ny hetra izay mikirakira ny antotan-taratasin’izy ireo ny taratasy maneho ny tatitra momba ny fitantanambolany ahitana taratasy karazany maro. Ny fanaterana an-tanana ireny antotan-taratasy misy ny tatitra momba ny fitantanambola ireny dia tsy ilaozan’ny zavatra manahirana, na ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra, na ho an’ny mpandoa hetra, mandritra ny fanomanana sy ny fandraisana ireo tatitra momba ny fitantanambola. Ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra tokoa mantsy, io zavatra tsy maintsy ataon’ny mpandoa hetra io dia miteraka filaharana lavareny ho famitàna an-tsakany sy an-davany...
  29 septambra 2020
 • Tontosa tao amin'ny efitrano malalaky ny Région Atsinanana, ny zoma 10 Jolay lasa teo, ny fampiofanana ireo tomponandraikitra vaovao eo anivon'ny Faritra Atsinanana sy ny Kaominina Toamasina renivohitra, momba ny Hetran'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.  Izany dia notarihan'ny Sampan-draharaha misahana ny loharanon-karena anatiny na ny « Service des Ressources Locales » ary nifarimbonan'ireo sampana samihafa mandrafitra ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Atsinanana.  Naharitra ny tapak'andro maraina ny fihaonana ary nizotra tao anatin'ny fanajana ireo fepetra fisorohana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus.  
  17 jolay 2020
 • Taorian'ny fizarana latabatra boribory manampahaizana avy amin'ny inspektera momba ny hetra tsy misy sisintany (IISF), ny 22 jona 2020, atrikasa iray an'ny Stakeholders dia manangona ireo manam-pahaizana momba ny hetra amin'ny zato mahery avy amin'ny firenena maro - izay ahitana solontenan'ireo nandray anjara ny DGI - tamin'ny fakana sary tamin'ny 23 sy 24 jona.   Ho fampatsiahivana, ny «inspektera momba ny hetra tsy manana sisintany» dia fiaraha-mientana ho an'ny Fikambanana Miaraha-miasa sy fampandrosoana (OECD) ary ny Program Development Nations (UNDP) mikendry ny hanampy ireo firenena amin'ny fampandrosoana hamafiso ny fahaizan'ny fanaraha-maso ny hetra. Ny Programa IIFS amin'ny ankapobeny dia ampahany amin'ny ezaka ataon'ny vondrona iraisam-pirenena mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny raharahan'ny hetra sy hanohanana ny hetsika ataon'ireo firenena mandroso hanetsika ny harenany.   Notarihin'i John Christensen, mpikambana ao amin'ny biraon'ny talen'ny IIFS, ilay atrikasa, nizara ho dimy (5) session, nahita ny fidirana an-tsehatra, ankoatry ny hafa, ny lefitra lefitry ny Diviziona momba ny hetra iraisam-pirenena eo amin'ny minisitera Minisitry ny Fitantanam-bolam-panjakana alemà, Andriamatoa Klaus Klotz, ao amin'ny sekretera jeneralin'ny boribory fisainana sy fifanakalozana ny talen'ny fitantanana ny hetra (CREDAF) Andriamatoa Jean-Marc Niel,  Ignatius Mvula, Solombavambahoaka ao amin'ny sehatr'asa fanaraha-maso ny hetsika, ny biraon'ny mpandoa hetra lehibe sy ny kaonty manokana, any amin'ny fitantanana hetra ao Zambia,...
  04 jolay 2020
 • Niarahan’ny DGI sy ny kaominina, ny 09 hatramin’ny 13 martsa. Amin’ny zoma 13 martsa ho avy izao no andro natokana ho fanaovana sonia ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny na « fiscalité locale » eo amin’ny Kaominina sy ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra. Ho fanomanana izany dia nisy ny atrikasa ny alatsinainy 09 sy talata 10 martsa, izay niarahan’ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, tamin’ny alalan’ny Foibem-paritry ny Hetra Analamanga, Sampandraharaha misahana ny fandrindrana ny rafi-ketra anatiny na ny « Service de la Coordination de la fiscalité locale », ny Lehiben’ny Distrika ary ny Ben’ny tanàna amina kaominina ambanivohitra miisa enina eto amin’ny faritra Analamanga. Ny alatsinainy faha-09 martsa dia tonga nanokatra ny atrik’asa ny Tale jeneralin’ny Hetra, Andriamatoa GERMAIN, sy ny Talen’ny « Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation » (ProDéCID), Andriamatoa Florian Garcia, itsy farany izay vatsian’ny vondrona alemana GIZ vola. Telo taona moa ny faharetan’ny fifanarahana ary efa tapitra tamin’ny septambra 2019 ny fifanarahana voalohany izay nosoniavin’ireo ben’ny tanana teo aloha ; Koa ilaina ny fanavaozana sy ny fanamafisana izany amin’ny Kaominina, satria vaindohan-draharahan’ny DGI ny fampiakarana tahan’ny fampidiran-ketra sy ny ady amin’ny sehatra tsy manara-dalàna na ny « secteur informel ». Marihana fa nanao ezaka lehibe ny DGI izay hita taratra...
  17 martsa 2020
 • FANOKAFANA AMIN’NY FOMBA OFISIALY NY ANDIAM-PAMPIOFANANA TAONA 2022 HO AN’IREO MPIASAN’NY HETRA Tontosa soa aman-tsara ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny andiam-piofanana anatiny, taona 2022, ho an’ireo mpiasan’ny Hetra, izay natao ny alatsinainy 14 ka hatramin’ny zoma 18 Novambra lasa teo, tany Ambatondrazaka faritra Alaotra Mangoro. « Fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa », izay no tanjon’ity fandaharan’asa aroson’ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra ary tohanan’ny Banque Africaine pour le Développement na ny BAD ity ; ka taranja lehibe miisa 8 no nodinihana nandritra izay 05 andro izay : -    ny Fampatsiahivana ny fitsipi-pitondrantena amin'ny maha-olona sy eo amin’ny sehatry ny asa fampidiran-ketra na ny « Éthique et Déontologie de la profession des agents de l'administration fiscale », -    ny fitantanana Ivon-ketra (gestion d’unité opérationnelle), -    ny Fitsirihana ara-ketra (Contrôle fiscal), -    ny  Fifanolanana ara-ketra (Contentieux fiscal), -    ny « correspondance administrative », -    ny Hetra amin’ny vola miditra (Impôt sur le Revenu), -    ireo Hetra tsy mivantana (Droits indirects), nosinganina manokana ny Hetra tsy mivantana alaina min’ny fandaniana (Droit d’accises), -    ary ny saram-pandraiketana (Droit d’enregistrement). Notsindriana manokana ihany koa ireo karazana tolotra tsy an-kasika ho an’ireo mpandoa hetra toa ny e-Hetraphone sy ny e-Hetra, ary ireo rindram-baiko vaovao manaraka ny teknôlôjia, izay tafiditra ao anatin’ireo fanavaozana ny fitaovam-piasana sy ny fironana any amin’ny...
  28 novambra 2022
 • Nosokafana ara-pomba ofisialy ny fifaninana "Miara-misôma" andiany faha-5 teto Toamasina androany faha 26 Septambra 2022. Nanokatra izany ny Filoha Lefitry ny ASCAL, ny Préfet Toamasina, Ramatoa Talen'ny Kabinetran'ny MEF, sy ireo lehiben'ny rantsamangaikan'ny Minisitera. Amin'ny maha-andiany faha-5n'ny Miara-misôma dia nisy ny fanapahana mofo mamy ho fankalazana izany. Marihina fa 26 hatramin'ny 30 Septambra no hifaninana ny mpiasan'ny MEF avy amin'ny faritra samihafa eto Toamasina.
  27 septambra 2022
 • Madagasikara dia mandroso amin'ny digitalization ny tolotra fitantanana. Ny minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola amin’ny alalan’ny Foibem-pitondrana Ankapobe ny Hetra (DGI) miaraka amin’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana no nanomboka ny zoma teo ny fampandehanan-draharaha ny famerenana ny trosan-kaba e-credit TVA teo anatrehan’ny minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison sy ny Solontenan'ny Pnud, Natasha van Rijn. Ity hetsika ity dia fampiasana ny teknolojia ara-kajy mirindra amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny tolotra ary koa hanatsarana ny fanetsehana ny loharanom-bola anatiny ho an’yny fampandrosoana. Taorian'ny fametrahana ny e-hetra, ny fampidirana ny e-bilan , efa natao niaraka tamin'ny fanohanan'ny Pnud, ny e-credit TVA dia azo jerena amin'ny sehatra anhabaka natao ny Fitodrana Ankapobe ny Hetra. mamela, araka ny Andininy 06.01.24 ao amin'ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra, ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny Faritra malalaka, ho an'ny mpanondrana, ho an'ny olona hetra manao fampiasam-bola amin'ny fepetra sasany, ireo orinasan-tsolika ambony ao anatin'ny fepetra amin'ny fanatanterahana sy fanarahana ny fizotran'ny famerenana trosan-kaba. Tamin’ny fanokafana ity e-credit TVA ity dia nanamafy ny solontenan’ny Pnud eto Madagasikara fa araka ny drafitra stratejika 2022-2025, ny Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana dia miompana amin’ny fanavaozana stratejika, ny fifindrana nomerika ary ny famatsiam-bola ho an’ny fampandrosoana mba...
  10 aogositra 2022
 • Niroso tamin'ny dingana voalohany amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana fiaraha-miasa izay nosoniavina ny 17 janoary lasa teo, ny Ministeran'ny Hay-tao sy ny Asa tanana (MAM), ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI), ny Tahirim-pirenena malagasy misahana ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) ary ny banky BNI, ny marainan'ny Talata 15 martsa 2022, teny amin’ny Tranoben'ny MAM eny Andavamamba. Fihaonana tamin'ireo solotenan'ny Koperativa sy Fikambanana mpanao asa tanana no nanombohana izany, ka nitondra ny fanazavana mahakasika ny tolotra rehetra izay hositrahan'ireo mpanao asatanana ireo tomponandraikitra tsirairay. Fanentanana amin'ny fidirana ao amin'ny valan'ny ara-dalàna ary fampahafantarana ireo fanampiana ara-tsosialy ireo mpanao asa tanana amin’ny fampivoarany ny asany no anton'izao fifampiresahana izao. Araka izany dia : - Fanamorana ny fahazoana ny Karatry ny mpandoa hetra; - Fiahiana ara-tsosialy toa ny fisotroan-dronono, volan-jaza, fanampiana noho ny fahavoazana amin'ny asa ; - Fampindramam-bola amin'ny tahany 9% no homena ireo mpanao asatanana izay hiroso amin'ny fanatonana ny ara-dalàna. Nandray ireo fitarainana sy hetahetan'ireo Koperativa sy Fikambanana mpanao asatanana ireo ihany koa ireto tomponandraikitra, ary nanome toky fa hikaroka ny vahaolana sy hanamora ny fifampiresahana amin'ireo departemanta tsirairay voakasika. Misokatra ihany koa ny varavaran'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hay tao, eo anivon’ny MAM, ho an'ireo rehetra izay manana fangatahana manokana mahakasika ity tetikasa iarahan'ny Ministera, ny DGI, ny CNaPS ary...
  17 martsa 2022
 • Fampitam-baovao mikasika ny volavolan-dàlana mifehy ny tetibolam-panjakana 2022. Taorian'ny fitetezam-paritra, fihaonana tamin'ireo Governora ary fivoriana niarahana tamin'ny sehatra tsy miankina sy ireo fiarahamonim-pirenena, dia vita rafitra eto anivon'ny Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola ny drafitra voalohany amin'ny volavolan-dàlana mifehy ny tetibolam-panjakana 2022. Handalo fandinihina eny amin'ny Filankevitry ny Governemanta sy ny Minisitra izany avy eo, alohan'ny andefasana izany any amin'ny Antenimiera roa tonta. Ny endriny feno dia ho ampahafantarina eto ihany rehefa avy mandalo ny ambaratonga rehetra.
  28 oktobra 2021
 • Tahaka ny isan-taona dia nandray anjara tamin'ny Foire Internationale de Madagascar (FIM) taona 2021, ny zoma 16 ka hatramin'ny alahady 19 septambra, ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra. Izany no natao dia ho fanohizana ny ezaka fanatonana ifotony ny mpandoa hetra, koa ankoatra ny fandraisana sy fanazavana ireo fanontaniana samihafa nanitikitika ny mpandoa hetra dia nahafahana nahazo karatry ny mpandoa hetra teo noho eo ihany koa teny an-toerana, ka nahitana solon-tenan'ireo ekipan'ny hetsika ANJARA Hetrako  
  20 septambra 2021
 • Ho antsika mpiara-miasa eto amin’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola, izay maniry ny hanao na eto amin’ny faritra analamanga na any amin’ny Faritra hafa dia toa izao manaraka izao ireo toerana azo antonina amin’izany.
  19 aogositra 2021
 • Vita sonia ny 2 jolay ny fifanarahana teo amin'ny minisiteran'ny tontolo iainana, ny minisiteran'ny toekarena sy ny vola ary ny komity butana malgache. Ity fiaraha-miombon'antoka amin'ny daholobe ity dia manambatra ny fampiroboroboana angovo madio, fanatsarana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanoherana ny fahasimban'ny ala. Dingana voalohany izay ahafahana mampihena ny TVA amin'ny gazy fandrehatra  20% ka hatramin'ny 5%. Miaraka amin'ny 97% ny isan-tokantrano mbola mampiasa hazo / arina, miaraka amin'ny fanjifana hazo 450,000 t isan-taona, ity fifanarahana ity dia sady hanatsara ny fiainam-pianakaviana no hampihena ny ala. Ny fifanarahana dia manan-kery mandritra ny herintaona ary tsy maintsy havaozina. Nanamorana ny vidin'ny butana 9% ary nizara tavoahangy 15000 maimaim-poana, anisan'izany ny 6000 4kg ary 9000 9kg. Fihenam-bidy 80% no hapetraka amin'ny varingarina 9 kg ary fivarotana solika amin'ny antsinjarany no hatao amin'ny isa amidy any amin'ny Faritra. Ny CMDB dia hanamboatra ala indray 60 ha / taona amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana.    
  27 jolay 2021
 • Tontosa anio Zoma 30 oktobra ny fivoriana voalohan’ny Komity mpandrindra na ny Comité de Pilotage ho an’ny tolotra vaovao ao amin’ny sehatra e-Hetra dia ny e-Bilan izany. Marihana fa ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no mitarika ity Komity ity, ary ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana Ankapobeny ny Hetra, ny Filankevitra ambony momba ny fitantanana kaonty (CSC), ny holafitr’ireo mpitantan-kaonty (OECFM), ny Banky Foiben'i Madagasikara, ny GBCI Pnud ary IKA Conseil no mandrafitra azy. Marihana fa ny e-bilan dia fitaovana iray napetraky ny Ministeran'ny Toe-karena sy Fitantanam-bola entina hiadina amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanaovana kaonty sy bilan. Ny tanjona dia mba tsy ho samihafa na koa hoe hiovaova ny bilan ampiasaina arakarakara ny ilàna azy, eny amin'ny ivon'ny hetra, eny amin'ny orinasa, eny amin'ny tsenam-barom-panjakana...
  02 novambra 2020
 • Ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa « initiatives digitales », ny Foibempitondrana ankapobeny momba ny hetra, izay miara-miombona antoka amin’ny tetikasa « Gouvernance Budgétaire et Croissance Inclusive (GBCI)» tantanan’ny PNUD, ny Filankevitra ambony momba ny fitanana kaonty (CSC), ny holafitry ny « experts comptables et financiers » eto Madagasikara (OECFM) ary ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), dia nanatontosa ny lanonana fanombohana ara-pomba ofisialy ny hetsika ametrahana ny sehatra ahafahana mandefa ireo tatitra momba ny fitantanambola amin’ny alalan’ny tambazotra fifandraisan-davitra izay antsoina hoe « e-bilan » ny andron’ny Alakamisy 24 septambra, tao amin’ny toeram-piasana misy ny Foibempitondrana momba ireo orinasa lehibe eny Amparibe..  Ao anatin’ny rijan-teny manankery momba ny hetra, ireo mpandoa hetra dia tokony handefa eny anivon’ireo ivotoerana momba ny hetra izay mikirakira ny antotan-taratasin’izy ireo ny taratasy maneho ny tatitra momba ny fitantanambolany ahitana taratasy karazany maro. Ny fanaterana an-tanana ireny antotan-taratasy misy ny tatitra momba ny fitantanambola ireny dia tsy ilaozan’ny zavatra manahirana, na ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra, na ho an’ny mpandoa hetra, mandritra ny fanomanana sy ny fandraisana ireo tatitra momba ny fitantanambola. Ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra tokoa mantsy, io zavatra tsy maintsy ataon’ny mpandoa hetra io dia miteraka filaharana lavareny ho famitàna an-tsakany sy an-davany...
  29 septambra 2020
 • Fa tafiditra ao anatin'ny fampandehanana ny fiasa vaovao eo amin'ny sehatra e-Hetra, ny mpandoa hetra 10 no nitantana tamin'ny ambaratonga ny DGE dia nandray anjara tamin'ny fampiofanana momba ny fampiasana ny maodely E-Hetradeclaration sy e-Hetrapayment, tamin'ny alàlan'ny videoconference, tamin'ity zoma ity 10 Jolay 2020. Ho fampatsiahivana, ny fanambarana an-tserasera dia atao amin'ny Hetraonline ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny DGE, mitovy amin'ny an'ny SRE sy ny ivon-ketra, raha toa kosa ny fandoavam-bola Elektronika dia efa vita amin'ny e-Hetrapayment. Ity fanavaozana ity dia mikendry ny hanamora ny fomba fiasa amin'ny alàlan'ny mamela ny orinasa hanatanteraka ny adidiny hanambara sy handoa hetra amin'ny sehatra mitovy, miaraka amin'ny fiantohana sy filaminana bebe kokoa. Ankoatr'izay, dia tokony ho marihina fa ny fanefana hetra amin'ny Internet dia mbola tsy takiana, ary ny fampiasana ny rafitra e-Hetrapayment dia natokana ho an'ny orinasa lehibe ankehitriny. Na izany aza, raha jerena ny zava-misy ankehitriny, ny Jeneraly lefisialy momba ny hetra dia nanapa-kevitra ny hanafaingana ny fampiharana ity rafi-dalàna miaraka amin'ny rafi-piasana hafa, ka izany no nanokafana ny fidirana amin'ny serivisy fanodinana ho an'ny mpandoa hetra rehetra, amin'ny sehatra nasionaly.
  18 jolay 2020
 • Tontosa tao amin'ny efitrano malalaky ny Région Atsinanana, ny zoma 10 Jolay lasa teo, ny fampiofanana ireo tomponandraikitra vaovao eo anivon'ny Faritra Atsinanana sy ny Kaominina Toamasina renivohitra, momba ny Hetran'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.  Izany dia notarihan'ny Sampan-draharaha misahana ny loharanon-karena anatiny na ny « Service des Ressources Locales » ary nifarimbonan'ireo sampana samihafa mandrafitra ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Atsinanana.  Naharitra ny tapak'andro maraina ny fihaonana ary nizotra tao anatin'ny fanajana ireo fepetra fisorohana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus.  
  17 jolay 2020
 • Hijery misymisy kokoa
  05 jona 2020
 • Niarahan’ny DGI sy ny kaominina, ny 09 hatramin’ny 13 martsa. Amin’ny zoma 13 martsa ho avy izao no andro natokana ho fanaovana sonia ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny na « fiscalité locale » eo amin’ny Kaominina sy ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra. Ho fanomanana izany dia nisy ny atrikasa ny alatsinainy 09 sy talata 10 martsa, izay niarahan’ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, tamin’ny alalan’ny Foibem-paritry ny Hetra Analamanga, Sampandraharaha misahana ny fandrindrana ny rafi-ketra anatiny na ny « Service de la Coordination de la fiscalité locale », ny Lehiben’ny Distrika ary ny Ben’ny tanàna amina kaominina ambanivohitra miisa enina eto amin’ny faritra Analamanga. Ny alatsinainy faha-09 martsa dia tonga nanokatra ny atrik’asa ny Tale jeneralin’ny Hetra, Andriamatoa GERMAIN, sy ny Talen’ny « Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation » (ProDéCID), Andriamatoa Florian Garcia, itsy farany izay vatsian’ny vondrona alemana GIZ vola. Telo taona moa ny faharetan’ny fifanarahana ary efa tapitra tamin’ny septambra 2019 ny fifanarahana voalohany izay nosoniavin’ireo ben’ny tanana teo aloha ; Koa ilaina ny fanavaozana sy ny fanamafisana izany amin’ny Kaominina, satria vaindohan-draharahan’ny DGI ny fampiakarana tahan’ny fampidiran-ketra sy ny ady amin’ny sehatra tsy manara-dalàna na ny « secteur informel ». Marihana fa nanao ezaka lehibe ny DGI izay hita taratra...
  17 martsa 2020
 • Ho fitondrana ny anjarabirikiny amin’ny firenena, dia nanatanteraka hetsika fambolen-kazo ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, izay notarihan’Andriamatoa Germain, Tale Jeneralin’ny Hetra sy ny ekipany, ny zoma 06 febroary lasa teo, teny Andranovelona, distrikan’Ankazobe. Tonga navitrika tokoa ireo mpiara-miasa teto amin’ny faritra Analamanga, ary tena hita taratra tamin’izany ny firaisankina sy ny fiaraha-mientan’ny rehetra hamboly hazo, araka ilay teny filamatra « ho rakotra ala i Madagasikara ». Ka zana-kazo 6 000 isa no voavoly tamin’izany. Voamarika tamin’izany indrindra koa ny hafanam-pon’ireo vehivavy mpiasan’ny DGI, izay tena nanamafy ny maha-fototenin’ny « firenena » ny hoe « reny », satria dia maro izy ireo no tonga nanatontosa ny adidin’izy ireo ho an’ny taranaka. Teny am-pisarahana dia nanao ny teny fisaorany Andriamatoa Tale Jeneraly no sady nankahery ihany koa ireo mpiara-miasa « iray vatsy iray aina » amin’ny fanatontosana ny andraikitra maro samihafa izay mbola miandry ny tsirairay. Nankasitrahany manokana koa ireo « Vaiavy mahavita azy » izay nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny vehivavy, ny alahady 08 martsa teo.  
  17 martsa 2020